İngilizce sözler

Sayfamızda İngilizce sözleri derledik. Sözlerin yanlarına Türkçe karşılıklarını da yerleştirdik. Üstelik bu özlü İngilizce sözlerin hepsi de birbirinden güzel ve anlamlı.. Sözleri dilerseniz instagram, facebook, twitter gönderilerinizin altına yazarak paylaşabilirsiniz.

İngilizce sözler

 • Life begins where fear ends

Hayat korkunun bittiği yerde başlar

 

 • Take the risk or loose the chance

Risk al ya da şansını kaybet.

 

 • First it huts, then in changes you

Önce acı verir, sonra seni değiştir.

 

 • Life is beautiful. Embrace the journey

Hayat güzel. Yolculuğu kucakla.

 

 • The future depends on what you do today.

Gelecek bugün ne yaptığına bağlıdır.

 

 • Either seem as you are or be as you seem. Either exist as you are or be as you look.

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

İngilizce sözler 1

 • I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim

 

 • The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Aklın gerçek kaynağı bilgi değil hayal gücüdür.

 

 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

 

 • A happy life is one spent on learning, earning and yearning.

Mutlu bir yaşam öğrenmeye, hak etmeye ve arzulamaya harcanan yaşamdır.

 

 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Asla durmadığın sürece ne kadar yavaş ilerlediğin önemli değil.

 

 • One day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful.

Bir gün, geçmişe bakıldığında, mücadele yılları sizi en güzel şekilde vuracak.

 

 • All relationship is a reflection of your relationship with yourself.

Tüm ilişkilern kendinle olan ilişkinin bir yansımasıdır.

 

 • And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.

Ve, bir şey istediğinde, tüm evren bunu başarmana yardım eder.

İngilizce sözler kısa

 • Everything’s gonna be alright.

Her şey güzel olacak

 

 • Am I prefect? Oh yes I am

Mükemmel miyim? Aaa evet öyleyim

 

 • Learn and live, think and grow up

Öğren ve yaşa, düşün ve büyü

 

 • Try to be a rainbow in someone’s cloud

Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış

 

 • May your choices reflect your hopes, not your fears

Seçimleriniz korkularınızı değil, umutlarınızı yansıtsın

 

 • We were born to succeed, not to fail

Başarılı olmak için doğduk, başarısız olmak için değil

 

 • Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol

With an uneducated person be silent as a book

İngilizce sözler 2

 • This world is but a canvas to our imagination

Dünya hayal gücümüzün tuvalinden başka bir şey değildir

 

 • Always do what you are afraid to do

Her zaman yapmaktan korktuğun şeyi yap

 

 • Our life is frittered away by detail… simplify, simplify!

Hayatımız ayrıntılardan bıkmış durumda…Sadeleştir, sadeleştir!

 

 • No pain, no gain!

Acı yoksa kazanç da yok!

 

 • Late nights, deep thoughts, good music

Gece geç saatler, derin düşünceler, iyi müzik

 

 • I don’t trust words, I trust actions

Kelimelere güvenmem, eylemlere güvenirim.

 

 • The future depends on what you do today

Gelecek bugün ne yaptığına bağlıdır.

İngilizce sözler aşk

 • We meet with the right at the wrong time

Bazen, doğru insanla, yanlış zamanda karşılaşırız.

 

 • All I need: The stars, the moon, the sea and your hand in mine

İhtiyacım olan, yıldızlar, ay, deniz ve ellerimde ellerin.

 

 • You are the realest thing I have ever felt

Sen,hissettiğim en gerçek şeysin.

 

 • She is the kind of beauty you have read about in books

O, yalnızca kitaplarda rastlanılacak türde bir güzellik.

 

 • Love is the beauty of the soul

Aşk ruhun güzelliğidir

 • Loving you is harder than breathing underwater

Seni sevmek, suyun altında nefes almaktan daha zor

 

 • When you fall in love, it is a temporary madness

Aşık olduğunda, bu geçici bir deliliktir

 

 • Love is like war: easy to begin but very hard to stop

Aşk savaşa benzer. Başlatması kolay, bitirmesi zordur

 

 • Love is a fire. But whether it is going to warm your heart or burn down your house, you can never tell

Aşk bir ateştir fakat kalbinizi mi ısıtacak, yoksa evinizi mi yakacak, işte bunu asla bilemezsiniz

 

 • At the touch of love, everyone becomes poet

Aşkın dokunuşuyla herkes şair oluverir

 

 • Remember that great love and great achievements involve great risk

Unutma ki, büyük aşklar ve büyük başarılar, büyük riskler barındırırlar

 

 • Love ise a fog that burns with the first daylight of reality

Aşk, gerçekliğin ilk ışığında yok olacak bir sistir

İngilizce özlü sözler

 • Always remember to fall asleep with a dream and wake up with a purpose

Her zaman bir rüyayla uykuya dalmayı ve bir amaçla uyanmayı hatırla

 

 • One thing only I know, and that is that I know nothing

Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir

 

 • You must be the change you wish to see in the world

Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın

 

 • You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

Başarısızlıktan başarıya kıyasla daha çok şey öğrenirsin. Bunun seni durdurmasına izin verme. Başarısızlık kişiliğini güçlendirir

 

 • In the process of letting go you will lose many thing from the past, but you will find yourself

Bırakma (vazgeçme) sürecinde geçmişten birçok şey kaybedeceksiniz, ancak kendinizi bulacaksınız

 

 • Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare

Eylem olmadan vizyon bir hayaldir. Vizyon olmadan eylem ise bir kabus

 • If you can’t fly, then run, if you can’t run then walk if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward

Eğer uçamıyorsan koş, koşamıyorsan yürü, yürüyemiyorsan emekle; ama ne yaparsan yap ilerlemeye devam et

 

 • Two things define you: your patience when you have nothing and your attitude when you have everything

İki şey sizi tanımlar. Elinizde hiçbir şey olmadığı zamanki sabrınız ve her şeye sahip olduğunuz zamanki tavrınız

 

 • Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent

Konuşan on kişi, sessiz kalan on bin kişiden daha fazla ses çıkarır

 

 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together

Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. İleri gitmek istiyorsan başkalarıyla git

 

 • The cocks may crow, but it’s the hen that lays the egg

Öten horoz olabilir ama yumurtlayan tavuktur

İngilizce sözler anlamlı

 • Unplanned moments are are always better than planned ones

Planlanmamış anlar planlı olanlardan herzaman daha iyidir

 

 • Everything has been figured out except how to live

Her şey çözüldü, nasıl yaşanması gerektiği haricinde

 

 • You can, you should, and if you are brave enough to start, you will

Yapabilirsin, yapmalısın, ve eğer başlamak için yeterince cesaretin varsa, yapacaksın

 

 • We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope

Sonlu hayal kırıklığını kabul etmeliyiz, ancak sonsuz ümitleri asla kaybetmeyelim

 

 • Enjoy the little things in life, because one day you will look back and realize they were the big things

Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz

 

 • Think before you speak. Read before you think

Konuşmadan önce düşün. Düşünmeden önce oku

 

 • Don’t count the days, make the days count

Günleri saymayın, günleri sayılabilir yapın

 

 • If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse

Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun

 

 • Don’t walk in front of me…I may not follow. Don’t walk behind me… I may not lead. Walk beside me… just be my friend

Arkamda yürüme… Ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme… takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü.. Sadece arkadaşım ol

 • True charity is the desire to be useful to others with no thought of recompense

Gerçek iyilik, karşılık alma düşüncesi olmadan başkaları için faydalı olma arzusudur

 

 • If you judge people, you have no time to love them

İnsanları yargılarsan, onlar sevmeye vaktin kalmaz

 

 • For every action there is an equal and opposite reaction. You receive from the world what you give to the world

Her etki eşit ve zıt yönde bir tepki oluşturur. Dünyaya verdiklerinizi, dünyadan alırsınız

İngilizce romantik sözler

 • Maybe, when we are ready, we will meet again

Belki, hazır olduğumuzda, yeniden karşılaşacağız

 

 • A heart that loves is always young

Seven bir kalp her zaman gençtir

 

 • Where there is love there is life

Aşkın olduğu yerde hayat vardır

 

 • Within you, I lose myself.  Without you, I find myself wanting to be lost again

Seninleyken, kendimi kaybediyorum. Sensiz, kendimi tekrar kaybetmeyi arzularken buluyorum

 

 • If you are asking me what I want. It’s this. It’s you

Eğer bana ne istediğimi soracak olursan… Sensin

 

 • I want to visit every corner of your mind

Zihninin her köşesini ziyaret etmek istiyorum

 

 • Everything changed the day I met you

Seni tanıdığım gün, her şey değişti

 

 • Stories end, love doesn’t

Hikayeler biter, aşk bitmez

 

 • Find what you love and let it kill you

Neyi sevdiğini bul ve, seni öldürmesine izin ver

 

 • Women are made to be loved not understood

Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır; anlaşılmak için değil

 

 • With love and patience, nothing is impossible

Sevgi ve sabırla, hiçbir şey imkansız değildir

İngilizce sözler cool

 • The days are long but the years are short

Günler uzun, ama yıllar kısa

 

 • The past beats inside me like a second heart

Geçmiş içimde ikinci bir kalp gibi atıyor

 

 • People do not change, they are merely revealed

İnsanlar değişmez, sadece ortaya çıkarlar

 

 • Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm

Başarı bir başarısızlıktan diğerine hevesinizi yitirmeden gidebilmektir

 

 • Never say never, because limits, like fears, are often just an illusion

Asla ‘asla’ deme; çünkü sınırlar, korkular gibi, çoğu kez sadece bir illüzyondur

 

 • Life is either a daring adventure or nothing at all

Hayat ya korkusuz bir maceradır ya da hiçbir şey değildir

 

 • Knowledge is proud that he has learned so much. Wisdom is humble that he knows not more

Bilgi, çok şey öğrenmesinden gurur duyar. Bilgelik, fazla bilmediği için alçakgönüllüdür

 

 • At the end of the day, we can endure much more than we think we can

Günün sonunda, düşündüğümüzden çok daha fazla dayanabiliriz

 

 • If you’re brave enough to say “goodbye”, life will reward you with a new “hello”.

“Elveda” diyecek kadar cesursanız hayat sizi yeni bir “Merhaba” ile ödüllendirecektir

 

 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.

Gözün yıldızlarda, ayağın ise yerde olsun.

 

 • Every morning you have two choices: Continue your sleep with your dreams or wake up and chase your dreams. The choice is yours! Good morning.

Her sabah önünde iki seçenek olur. Rüyalarınla uyumaya devam edersin ya da kalkıp rüyalarının peşine düşersin. Seçim senin! Günaydın.

 

 • Travel and tell no one. Live a true love story and tell no one. Live happily and tell no one. People ruin beautiful things.

Gez ve kimseye söyleme. Gerçek bir aşk hikayesi yaşa, kimseye söyleme. Mutlu ol, kimseye söyleme. İnsanlar güzel şeyleri mahveder.

İngilizce sözler kısa anlamlı

 • Die with memories, not dreams

Anılarla öl, hayallerle değil

 

 • Joy is the best makeup

Neşe en iyi makyajdır

 

 • Only in the darkness you can see the stars

Sadece karanlıkta yıldızları görebilirsiniz

 

 • Life begins at the end of your comfort zone

Yaşam konfor bölgenizin sonunda başlar

 

 • Patience is bitter, but it’s fruit is sweet

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır

 

 • Intuition is seeing with the soul

Sezgi, ruh ile beraber görür

 

 • Life begins on the other side of despair

Hayat, umutsuzluğun diğer tarafında başlar

 

 • Life is not fair; get used to it

Hayat adil değil; buna alışın

 

 • People leave, feelings don’t

İnsanlar gider. Hisler asla…

 

 • The cemeteries are filled with indispensable men

Mezarlıklar vazgeçilmez kişilerle doludur

İngilizce özlü sözler

 • Everything you can imagine is real

Hayal edebildiğin her şey gerçektir

 

 • Write it on your heart that every day is the best day in the year

Şunu kalbinize yazın. Her gün, yılın en güzel günüdür

 

 • Yesterday I was cleaver, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum

 

 • If someone talks behind you, it means you are ahead of them

Birileri arkanızdan konuşuyorsa, onlardan öndesiniz demektir

 

 • The moment you put a deadline on your dream,it becomes a goal

Rüyanıza son tarih koyduğunuz an, hedef haline gelir

 • Be a good listener. Your ears will never get you in trouble

İyi bir dinleyici ol. Kulakların seni asla belaya sokmaz

 

 • Do something now that will make the person you’ll be tomorrow proud to have been the person you are today

Şimdi, yarın olacağınız kişiyi, bugün olduğunuz kişi olmaktan gurur duyduracak bir şey yapın

 

 • Do not think of yourself as a drop in the ocean. You are a vast ocean in a drop

Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun

 

 • Intelligent people tend to have fewer friends than the avarage person. The smarter you are, the more selective you become

Zeki insanlar, ortalama bir insanın sahip olduğundan daha az arkadaşa sahip olma eğilimindedirler. Ne kadar zeki olursanız, o kadar seçici olursunuz

 

 • Sometimes things that hurt you most, teach you the greatest lessons of life

Bazen canınızı en çok acıtan şeyler, size hayatın en önemli derslerini öğretirler

 

 • He who has learned how to laugh at himself shall never cease to be entertained

Kendine gülmeyi öğrenen kişi, eğlenmekten asla vazgeçmeyecektir

Güzel İngilizce sözler

 • Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience

Cesur ol. Risk al. Hiçbir şey deneyimin yerini tutamaz

 

 • Everything has beauty, but not everyone sees it

Herşeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez

 

 • I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand

Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım

 

 • I’ve never met a strong person with an easy past

Kolay bir geçmişi olan, güçlü bir insanla hiç karşılaşmadım

 

 • Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all

Dünyadaki en önemli şeylerin çoğu, hiç bir ümit yokmuş gibi göründüğünde, denemeye devam eden insanlar tarafından gerçekleştirildi

 

 • There is no greater agony than bearing an untold story inside you

İçinizde anlatılmamış bir hikaye tutmaktan daha büyük bir ızdırap yoktur

 

 • Anyone can make mistakes, but only idiots persist in their errors

Herkes hata yapabilir, ama yalnızca geri zekalılar yanlışlarında inat eder

 

 • A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd

Orkestrayı yönetmek isteyen insan, kalabalığa sırtını dönmek zorundadır

 

 • Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart

Birçok insan hayatınıza girip çıkacaktır, ancak yalnızca gerçek arkadaşlar kalbinizde ayak izleri bırakacaktır

 

 • You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore

Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz

Kısa İngilizce sözler

 • If you have courage, try!

Cesaretin varsa, dene!

 

 • Smooth seas do not make skilful sailors

Sakin denizde usta denizci yetişmez

 

 • I am not giving up, I am just starting over

Pes etmiyorum, sadece baştan başlıyorum

 

 • Be patient. You will get everything that you deserve

Sabırlı ol. Hak ettiğin her şeyi alacaksın

 

 • Starve the ego and feed the soul

Egoyu aç bırak; ruhu besle

 

 • A day without laughter is a day wasted

Kahkahasız geçen bir gün, ziyan edilmiş bir gündür

 

 • Time works wonders

Zaman her şeyin ilacıdır

 

 • Wealth flows from energy and ideas

Zenginlik, enerji ve fikirlerden akar

Anlamlı İngilizce sözler

 • Every end is a new beginning

Her son yeni bir başlangıçtır

 

 • To improve is to change; to be perfect is to change often

Değişmek gelişmektir; sık değişmek ise mükemmel olmaktır

 

 • You may see me struggle but you will never see me quit

Beni çırpınırken görebilirsiniz ama vazgeçtiğimi asla göremeyeceksiniz

 

 • Once you choose hope, anything’s possible

Bir kez umudu seçtiğinizde her şey mümkündür

 

 • Life is not a matter of holding good cards, but of playing a poor hand well

Hayat, iyi bir ele sahip olmak değil; kötü bir eli iyi oynamak ile ilgili bir konudur

 

 • If the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough

Hayatın boyunca söylediğin tek dua sana “teşekkür ederim” se, bu yeterlidir

İngilizce sözler 3

 • If you are still talking about what you did yesterday, you haven’t done much today

Hala dün yaptıklarınız hakkında konuşuyorsanız, bugün pek bir şey yapmamışsınızdır

 

 • Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people

Büyük beyinler fikirleri, ortalama beyinler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır

 

İngilizce sözlerin sonuna geldik. Siz de kısa, uzun ve resimli şekilde paylaştığımız İngilizce sözleri beğendiyseniz facebook, instagram, twitter, pinterest, tumblr gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir veya whatsapp üzerinden yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + seventeen =