İngilizce sözler kısa cool

Bu sayfada İngilizce kısa ve cool sözleri derledik. Hemen altlarına da Türkçe anlamlarını yazdık. İngilizce kısa anlamlı sözleri beğenerek okumanızı dileriz.

İngilizce sözler kısa cool

En kısa ve cool İngilizce sözler şunlardır:

 • “Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.”

(Küçük şeylere sadık olun, çünkü onların içinde gücünüzün yatar.)

 • “Create a life that feels good on the inside, not one that just looks good on the outside.”

(İçinizde iyi hissettiren bir yaşam yaratın, sadece dışarıdan iyi görünen bir yaşam değil.)

 • “Be so busy loving your life that you have no time for hate, regret or fear.”

(Hayatınızı sevmekle o kadar meşgul olun ki, nefret, pişmanlık veya korku için zamanınız olmasın)

 • “Your life is your message to the world. Make sure it’s inspiring.”

(Hayatın dünyaya mesajın. İlham verdiğinden emin ol.)

 • “An honest answer is like a kiss on the lips.”

(Dürüst bir cevap, dudaklardaki bir öpücük gibidir.)

 • “Care less, smile more.”

(Daha az umursa, daha fazla gülümse.)

 • “Life is change. Growth is optional. Choose wisely.”

(Hayat bir değişimdir. Büyüme isteğe bağlıdır. Akıllıca seçim yapın)

 • “Life is short. Spend it with people who make you laugh and feel loved.”

(Hayat kısa. Seni güldüren ve sevildiğini hissettiren insanlarla harca.)

 • “Losers quit when they’re tired. Winners quit when they’ve won.”

(Kaybedenler yorgun olduklarında, kazananlar kazandıklarında bırakırlar.)

 • “Don’t be afraid to start over. It’s a brand new opportunity to rebuild what you truly want.”

(Baştan korkmayın. Gerçekten istediğini yeniden inşa etmek için yepyeni bir fırsat.)

 • “How you make others feel about themselves, says a lot about you.”

(Başkalarının kendilerini nasıl hissettirdiğin, senin hakkında çok şey söylüyor.)

 • “The best thing about the future is it comes one day at a time.”

(Gelecekle ilgili en iyi şey, zamanın birinde gelmesi.)

 • “When someone else’s happiness is your happiness, that’s love.”

(Başkasının mutluluğu sizin mutluluğunuz olduğunda, bu sevgidir)

 • “Some days you just have to create your own sunshine.”

(Bazı günler sadece kendi güneş ışığınızı yaratmanız gerekir.)

 • “Breakdowns can create breakthroughs.”

(Arızalar, atılımlar yaratabilir.)

 • “Follow your hopes and not your fears.”

(Umutlarını takip et, korkularını değil.)

 • “Give without remembering and always receive without forgetting.”

(Hatırlamadan verin ve daima unutmadan alın.)

 • “Positive thinking evokes more energy, more initiative, more happiness.”

(Olumlu düşünce, daha fazla enerji, daha fazla girişim, daha fazla mutluluk uyandırır.)

 • “Use your eyes to see the needs, and use your talents to meet them.”

(İhtiyaçlarınızı görmek için gözlerinizi kullanın ve bunları karşılamak için yeteneklerinizi kullanın.)

 • “The best way to predict the future is to create it.”

(Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.)

 • “Turn your cant’s into cans and your dreams into plans.”

(Yapamadıklarını yaptıklarına ve hayallerini planlara dönüştür.)

 • “Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder.”

(Sözlerini yükselt, sesini değil. Çiçekler büyür, gök gürültüsü değil.)

 • “Those who move forward with a happy spirit will find that things always work out.”

(Mutlu bir ruhla ilerleyenler her şeyin yoluna girdiğini göreceklerdir.)

 • “Be silent or let thy words be worth more than silence.” – Pythagoras

(Sessiz ol ya da sözlerin sessizlikten daha değerli olsun. – Pisagor)

 • “Don’t look back – you’re not going that way.”

(Arkana bakma – o yöne gitmiyorsun.)

 • “We all need love.”

(Hepimizin aşka ihtiyacı var.)

 • “If you’re always racing to the next moment, what happens to the one you’re in?”

(Her zaman bir sonraki an için yarışıyorsanız, içinde bulunduğunuz ana ne olacak?)

 • “Forgive them even if they’re not sorry.”

(Üzgün ​​olmasalar bile onları affet.)

 • “Weakness of attitude becomes weakness of character.” – Albert Einstein

(Davranışlardaki zayıflık karakter zayıflığına dönüşür. – Albert Einstein)

 • “I don’t measure a man’s success by how high he climbs, but how high he bounces when he hits bottom.” – George Patton

(Bir insanın başarısını ne kadar yükseğe çıktığıyla ölçmem ancak dibe vurduğunda ne kadar zıpladığı ile ölçerim – George Patton)

 • “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill

(Başarı kesin değildir, başarısızlık ölümcül değildir: denemeye devam etmek cesarettir. – Winston Churchill)

 • “I have no special talents. I am only passionately curious.” – Albert Einstein

(Özel bir yeteneğim yok. Sadece tutkuyla merak ediyorum. – Albert Einstein)

 • “The world is but a canvas to the imagination.” -Henry David Thoreau

(Dünya hayal gücünün tuvalidir. -Henry David Thoreau)

 • “It is never too late to be what you might have been.” -George Eliot

(Olabileceğin şey olmak için asla geç değildir. -George Eliot)

 • “Surround yourself with only people who are going to lift you higher.” – Oprah Winfrey

(Kendinizi yalnızca sizi daha yükseğe taşıyacak insanlarla kuşatın. – Oprah Winfrey)

 • “Success isn’t something that just happens – success is learned, success is practiced and then it is shared.” -Sparky Anderson

(Başarı sadece gerçekleşen bir şey değildir – başarı öğrenilir, başarı uygulanır ve sonra paylaşılır. -Sparky Anderson)

 • “Life consists not in holding good cards, but in playing those you hold well.” – Josh Billings

(Hayat iyi kartlara sahip olmaktan değil, elinizde tuttuğunuz kartları iyi oynamaktan ibarettir. – Josh Billings)

 • “It always seems impossible until its done.” -Nelson Mandela

(Tamamlanana kadar her zaman imkansız görünür. -Nelson Mandela)

 • “Don’t go through life, grow through life.” – Eric Butterworth

(Yaşamdan geçmeyin, yaşamda büyüyün. – Eric Butterworth)

 • “There are no failures, only quitters.” – Russell Simmons

(Başarısızlık yok, sadece bırakanlar var – Russell Simmons)

 • “Failure doesn’t mean you are a failure… it just means you haven’t succeeded yet.” -Robert Schuller

(Başarısızlık, başarısız olduğun anlamına gelmez … Henüz başaramadığın anlamına gelir. -Robert Schuller)

 • “If you care enough for a result, you will most certainly attain it.” – William James

(Bir sonucu yeterince önemsiyorsanız, kesinlikle onu elde edersiniz. – William James)

 • “Stop running to those who ignore you and start running to those who adore you.” – Joseph Simmons

(Seni görmezden gelenlere koşmayı bırak ve seni sevenlere koşmaya başla. – Joseph Simmons)

 • “Never let a problem to be solved become more important than a person to be loved.” – Barbra Johnson

(Asla çözülecek bir problemin sevilecek bir kişiden daha önemli olmasına asla izin vermeyin. – Barbra Johnson)

 • “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

(Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir. – Eleanor Roosevelt)

 • “I can’t go back to yesterday – because I was a different person then.” – Lewis Carroll

(Düne geri dönemem – çünkü o zamanlar farklı biriydim. – Lewis Carroll)

 • “Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen.” – Winston Churchill

(Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen. – Winston Churchill)

 • “Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.” – Martin Luther King Jr.

(Sevgi, düşmanı arkadaşa dönüştürebilen tek güçtür. – Martin Luther King Jr.)

 • “The way you see people is the way you treat them.” – Zig Ziglar

(The way you see people is the way you treat them. – Zig Ziglar)

 • “Big jobs usually go to the men who prove their ability to outgrow small ones.” – Ralph Waldo Emerson

(Büyük işler genellikle küçükleri büyütme yeteneklerini kanıtlayan insanlara gider. – Ralph Waldo Emerson)

 • “Learn from the past, prepare for the future, and perform in the moment.” – Mike Van Hoozer

(Geçmişten öğrenin, geleceğe hazırlanın ve anı gerçekleştirin. – Mike Van Hoozer)

 • “Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.” – Oscar Wilde

(Düşmanlarını daima affet; hiçbir şey onları daha çok sinirlendirmez. – Oscar Wilde)

 • “He who overcomes others has force; he who overcomes himself is strong.” – Lao Tzu

(Başkalarının üstesinden gelenin kuvveti vardır; kendini yenen güçlüdür. – Lao Tzu)

 • “No one has ever made himself great by showing how small someone else is.” – Irvin Himmel

(Hiç kimse başkasının ne kadar küçük olduğunu göstererek kendini mükemmelleştirmedi. – Irvin Himmel)

 • “We rise by lifting others.” – Robert Ingersoll

(Başkalarını kaldırarak yükseliriz. – Robert Ingersoll)

 • “The harder I work, the luckier I get.” – Samuel Goldwyn

(Ne kadar çok çalışırsam o kadar şanslıyım. -Samuel Goldwyn)

 • “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.” – Robert Frost

(Aşk, karşı konulmaz bir şekilde arzu edilmek için karşı konulmaz bir arzu. – Robert Frost)

 • “If my mind can conceive it, and my heart can believe it, then I can achieve it.” – Muhammad Ali

(Aklım düşünebiliyorsa ve kalbim inanabiliyorsa, o zaman başarabilirim. – Muhammed Ali)

 • “Those who are at war with others are not at peace with themselves.” – William Hazlitt

(Başkalarıyla savaş halinde olanlar kendileriyle barışık değildir. – William Hazlitt)

 • “What would life be if we had no courage to attempt anything.” – Vincent Van Gogh

(Bir şey yapmaya kalkışacak cesaretimiz olmasaydı hayat ne olurdu -Vincent van Gogh)

 • “Set your goals high and don’t stop until you get there.” – Bo Jackson

(Hedeflerinizi yüksek tutun ve oraya varana dek durmayın. – Bo Jackson)

 • “The giving of love is an education in itself.” – Eleanor Roosevelt

(Sevginin verilmesi kendi başına bir eğitimdir. – Eleanor Roosevelt)

 • “Time you enjoy wasting, was not wasted.” – John Lennon

(Harcamaktan keyif aldığın zaman, israf edilmiş zaman değildir. -John Lennon)

 • “Education is the most powerful weapon you can use to change the world.” – Nelson Mandela

(Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. – Nelson Mandela)

 • “Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.” – Mark Twain

(Dünyanın sana bir hayat borcu olduğunu söyleme. Dünya sana hiçbir şey borçlu değil. Önce o buradaydı. – Mark Twain)

 • “A man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits.” – Richard Nixon

(Bir adam, mağlup edildiğinde bitmez. Vazgeçtiği zaman biter. – Richard Nixon)

 • “It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy.” – Jane Fonda

(Asla çok geç değildir – baştan başlamak için asla geç değildir, mutlu olmak için asla geç değildir. -Jane Fonda)

 • “Leadership and learning are indispensable to each other.” – John F. Kennedy

(Liderlik ve öğrenme birbirleri için vazgeçilmezdir. – John F. Kennedy)

 • “In order to make anything a reality, you have to dream about it first.” – Adora Svitak

(Bir şeyi gerçeğe dönüştürmek için önce onu hayal etmelisin. – Adora Svitak)

 • “Words mean more than what is set down on paper. It takes the human voice to infuse them with deeper meaning.” – Maya Angelou

(Kelimeler kağıda yazılandan daha fazla şey ifade ediyor. İnsan sesini daha derin bir anlamla aşılamak için alır. – Maya Angelou)

 • “The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven.” – John Milton

(Akıl kendi yeridir ve kendi içinde, cehennemi cennet, cenneti de cehennem yapabilir. – John Milton)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × three =