İngilizce Sözler Kısa Cool: Farkınızı Ortaya Koyabileceğiniz!

En kısa ve cool İngilizce sözler şunlardır:

 • “Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.”

(Küçük şeylere sadık olun, çünkü onların içinde gücünüzün yatar.)

 • “Create a life that feels good on the inside, not one that just looks good on the outside.”

(İçinizde iyi hissettiren bir yaşam yaratın, sadece dışarıdan iyi görünen bir yaşam değil.)

 • “Be so busy loving your life that you have no time for hate, regret or fear.”

(Hayatınızı sevmekle o kadar meşgul olun ki, nefret, pişmanlık veya korku için zamanınız olmasın)

 • “Your life is your message to the world. Make sure it’s inspiring.”

(Hayatın dünyaya mesajın. İlham verdiğinden emin ol.)

 • “An honest answer is like a kiss on the lips.”

(Dürüst bir cevap, dudaklardaki bir öpücük gibidir.)

 • “Care less, smile more.”

(Daha az umursa, daha fazla gülümse.)

 • “Life is change. Growth is optional. Choose wisely.”

(Hayat bir değişimdir. Büyüme isteğe bağlıdır. Akıllıca seçim yapın)

 • “Life is short. Spend it with people who make you laugh and feel loved.”

(Hayat kısa. Seni güldüren ve sevildiğini hissettiren insanlarla harca.)

 • “Losers quit when they’re tired. Winners quit when they’ve won.”

(Kaybedenler yorgun olduklarında, kazananlar kazandıklarında bırakırlar.)

 • “Don’t be afraid to start over. It’s a brand new opportunity to rebuild what you truly want.”

(Baştan korkmayın. Gerçekten istediğini yeniden inşa etmek için yepyeni bir fırsat.)

 • “How you make others feel about themselves, says a lot about you.”

(Başkalarının kendilerini nasıl hissettirdiğin, senin hakkında çok şey söylüyor.)

 • “The best thing about the future is it comes one day at a time.”

(Gelecekle ilgili en iyi şey, zamanın birinde gelmesi.)

 • “When someone else’s happiness is your happiness, that’s love.”

(Başkasının mutluluğu sizin mutluluğunuz olduğunda, bu sevgidir)

 • “Some days you just have to create your own sunshine.”

(Bazı günler sadece kendi güneş ışığınızı yaratmanız gerekir.)

 • “Breakdowns can create breakthroughs.”

(Arızalar, atılımlar yaratabilir.)

 • “Follow your hopes and not your fears.”

(Umutlarını takip et, korkularını değil.)

 • “Give without remembering and always receive without forgetting.”

(Hatırlamadan verin ve daima unutmadan alın.)

 • “Positive thinking evokes more energy, more initiative, more happiness.”

(Olumlu düşünce, daha fazla enerji, daha fazla girişim, daha fazla mutluluk uyandırır.)

 • “Use your eyes to see the needs, and use your talents to meet them.”

(İhtiyaçlarınızı görmek için gözlerinizi kullanın ve bunları karşılamak için yeteneklerinizi kullanın.)

 • “The best way to predict the future is to create it.”

(Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.)

 • “Turn your cant’s into cans and your dreams into plans.”

(Yapamadıklarını yaptıklarına ve hayallerini planlara dönüştür.)

 • “Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder.”

(Sözlerini yükselt, sesini değil. Çiçekler büyür, gök gürültüsü değil.)

 • “Those who move forward with a happy spirit will find that things always work out.”

(Mutlu bir ruhla ilerleyenler her şeyin yoluna girdiğini göreceklerdir.)

 • “Be silent or let thy words be worth more than silence.” – Pythagoras

(Sessiz ol ya da sözlerin sessizlikten daha değerli olsun. – Pisagor)

 • “Don’t look back – you’re not going that way.”

(Arkana bakma – o yöne gitmiyorsun.)

 • “We all need love.”

(Hepimizin aşka ihtiyacı var.)

 • “If you’re always racing to the next moment, what happens to the one you’re in?”

(Her zaman bir sonraki an için yarışıyorsanız, içinde bulunduğunuz ana ne olacak?)

 • “Forgive them even if they’re not sorry.”

(Üzgün ​​olmasalar bile onları affet.)

 • “Weakness of attitude becomes weakness of character.” – Albert Einstein

(Davranışlardaki zayıflık karakter zayıflığına dönüşür. – Albert Einstein)

 • “I don’t measure a man’s success by how high he climbs, but how high he bounces when he hits bottom.” – George Patton

(Bir insanın başarısını ne kadar yükseğe çıktığıyla ölçmem ancak dibe vurduğunda ne kadar zıpladığı ile ölçerim – George Patton)

 • “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill

(Başarı kesin değildir, başarısızlık ölümcül değildir: denemeye devam etmek cesarettir. – Winston Churchill)

 • “I have no special talents. I am only passionately curious.” – Albert Einstein

(Özel bir yeteneğim yok. Sadece tutkuyla merak ediyorum. – Albert Einstein)

 • “The world is but a canvas to the imagination.” -Henry David Thoreau

(Dünya hayal gücünün tuvalidir. -Henry David Thoreau)

 • “It is never too late to be what you might have been.” -George Eliot

(Olabileceğin şey olmak için asla geç değildir. -George Eliot)

 • “Surround yourself with only people who are going to lift you higher.” – Oprah Winfrey

(Kendinizi yalnızca sizi daha yükseğe taşıyacak insanlarla kuşatın. – Oprah Winfrey)

 • “Success isn’t something that just happens – success is learned, success is practiced and then it is shared.” -Sparky Anderson

(Başarı sadece gerçekleşen bir şey değildir – başarı öğrenilir, başarı uygulanır ve sonra paylaşılır. -Sparky Anderson)

 • “Life consists not in holding good cards, but in playing those you hold well.” – Josh Billings

(Hayat iyi kartlara sahip olmaktan değil, elinizde tuttuğunuz kartları iyi oynamaktan ibarettir. – Josh Billings)

 • “It always seems impossible until its done.” -Nelson Mandela

(Tamamlanana kadar her zaman imkansız görünür. -Nelson Mandela)

 • “Don’t go through life, grow through life.” – Eric Butterworth

(Yaşamdan geçmeyin, yaşamda büyüyün. – Eric Butterworth)

 • “There are no failures, only quitters.” – Russell Simmons

(Başarısızlık yok, sadece bırakanlar var – Russell Simmons)

 • “Failure doesn’t mean you are a failure… it just means you haven’t succeeded yet.” -Robert Schuller

(Başarısızlık, başarısız olduğun anlamına gelmez … Henüz başaramadığın anlamına gelir. -Robert Schuller)

 • “If you care enough for a result, you will most certainly attain it.” – William James

(Bir sonucu yeterince önemsiyorsanız, kesinlikle onu elde edersiniz. – William James)

 • “Stop running to those who ignore you and start running to those who adore you.” – Joseph Simmons

(Seni görmezden gelenlere koşmayı bırak ve seni sevenlere koşmaya başla. – Joseph Simmons)

 • “Never let a problem to be solved become more important than a person to be loved.” – Barbra Johnson

(Asla çözülecek bir problemin sevilecek bir kişiden daha önemli olmasına asla izin vermeyin. – Barbra Johnson)

 • “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

(Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir. – Eleanor Roosevelt)

 • “I can’t go back to yesterday – because I was a different person then.” – Lewis Carroll

(Düne geri dönemem – çünkü o zamanlar farklı biriydim. – Lewis Carroll)

 • “Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen.” – Winston Churchill

(Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen. – Winston Churchill)

 • “Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.” – Martin Luther King Jr.

(Sevgi, düşmanı arkadaşa dönüştürebilen tek güçtür. – Martin Luther King Jr.)

 • “The way you see people is the way you treat them.” – Zig Ziglar

(The way you see people is the way you treat them. – Zig Ziglar)

 • “Big jobs usually go to the men who prove their ability to outgrow small ones.” – Ralph Waldo Emerson

(Büyük işler genellikle küçükleri büyütme yeteneklerini kanıtlayan insanlara gider. – Ralph Waldo Emerson)

 • “Learn from the past, prepare for the future, and perform in the moment.” – Mike Van Hoozer

(Geçmişten öğrenin, geleceğe hazırlanın ve anı gerçekleştirin. – Mike Van Hoozer)

 • “Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.” – Oscar Wilde

(Düşmanlarını daima affet; hiçbir şey onları daha çok sinirlendirmez. – Oscar Wilde)

 • “He who overcomes others has force; he who overcomes himself is strong.” – Lao Tzu

(Başkalarının üstesinden gelenin kuvveti vardır; kendini yenen güçlüdür. – Lao Tzu)

 • “No one has ever made himself great by showing how small someone else is.” – Irvin Himmel

(Hiç kimse başkasının ne kadar küçük olduğunu göstererek kendini mükemmelleştirmedi. – Irvin Himmel)

 • “We rise by lifting others.” – Robert Ingersoll

(Başkalarını kaldırarak yükseliriz. – Robert Ingersoll)

 • “The harder I work, the luckier I get.” – Samuel Goldwyn

(Ne kadar çok çalışırsam o kadar şanslıyım. -Samuel Goldwyn)

 • “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.” – Robert Frost

(Aşk, karşı konulmaz bir şekilde arzu edilmek için karşı konulmaz bir arzu. – Robert Frost)

 • “If my mind can conceive it, and my heart can believe it, then I can achieve it.” – Muhammad Ali

(Aklım düşünebiliyorsa ve kalbim inanabiliyorsa, o zaman başarabilirim. – Muhammed Ali)

 • “Those who are at war with others are not at peace with themselves.” – William Hazlitt

(Başkalarıyla savaş halinde olanlar kendileriyle barışık değildir. – William Hazlitt)

 • “What would life be if we had no courage to attempt anything.” – Vincent Van Gogh

(Bir şey yapmaya kalkışacak cesaretimiz olmasaydı hayat ne olurdu -Vincent van Gogh)

 • “Set your goals high and don’t stop until you get there.” – Bo Jackson

(Hedeflerinizi yüksek tutun ve oraya varana dek durmayın. – Bo Jackson)

 • “The giving of love is an education in itself.” – Eleanor Roosevelt

(Sevginin verilmesi kendi başına bir eğitimdir. – Eleanor Roosevelt)

 • “Time you enjoy wasting, was not wasted.” – John Lennon

(Harcamaktan keyif aldığın zaman, israf edilmiş zaman değildir. -John Lennon)

 • “Education is the most powerful weapon you can use to change the world.” – Nelson Mandela

(Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. – Nelson Mandela)

 • “Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.” – Mark Twain

(Dünyanın sana bir hayat borcu olduğunu söyleme. Dünya sana hiçbir şey borçlu değil. Önce o buradaydı. – Mark Twain)

 • “A man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits.” – Richard Nixon

(Bir adam, mağlup edildiğinde bitmez. Vazgeçtiği zaman biter. – Richard Nixon)

 • “It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy.” – Jane Fonda

(Asla çok geç değildir – baştan başlamak için asla geç değildir, mutlu olmak için asla geç değildir. -Jane Fonda)

 • “Leadership and learning are indispensable to each other.” – John F. Kennedy

(Liderlik ve öğrenme birbirleri için vazgeçilmezdir. – John F. Kennedy)

 • “In order to make anything a reality, you have to dream about it first.” – Adora Svitak

(Bir şeyi gerçeğe dönüştürmek için önce onu hayal etmelisin. – Adora Svitak)

 • “Words mean more than what is set down on paper. It takes the human voice to infuse them with deeper meaning.” – Maya Angelou

(Kelimeler kağıda yazılandan daha fazla şey ifade ediyor. İnsan sesini daha derin bir anlamla aşılamak için alır. – Maya Angelou)

 • “The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven.” – John Milton

(Akıl kendi yeridir ve kendi içinde, cehennemi cennet, cenneti de cehennem yapabilir. – John Milton)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fifteen − eight =