İngilizce Motivasyon Sözleri: Motivasyonu Artıran İngilizce Sözler

Bu sayfamızda İngilizce motivasyon sözlerini paylaşıyoruz. Motive edici İngilizce sözlerin altlarında da Türkçe karşılıklarını bulacaksınız. İyi okumalar!

En güzel İngilizce motivasyon sözleri şunlardır:

 • “Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.” – Napoleon Bonaparte

(İmkansız, sadece aptalların sözlüğünde bulunan bir kelimedir. -Napolyon Bonapart)

 • “Worry is a down payment on a problem you may never have.”

(Endişe, asla sahip olamayacağınız bir sorun için peşin ödemedir.)

 • “Sometimes you find yourself in the middle of nowhere, and sometimes in the middle of nowhere, you find yourself.”

(Bazen kendini hiçbir yerin ortasında bulursun ve bazen hiçbir yerin ortasında kendini bulursun.)

 • “Do not pray for an easy life; pray for the strength to endure a difficult one.”

(Kolay bir yaşam için dua etmeyin; gücünüzün zor olana dayanması için dua edin.)

 • “I dream of painting and then I paint my dream.” – Vincent Van Gogh

(Resim yapmayı hayal ediyorum ve sonra rüyamı çiziyorum. – Vincent van Gogh)

 • “To be successful, you must decide exactly what you want to accomplish, then resolve to pay the price to get it.”

(Başarılı olmak için, tam olarak neyi başarmak istediğinize karar vermeli, daha sonra bunu elde etmek için bedelini ödemelisiniz.)

 • “Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.” – Robert F. Kennedy

(Sadece büyük başarısızlıklara uğramaya cesaret edenler büyük başarılar elde edebilirler. – Robert F. Kennedy)

 • “Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that.” – Norman Vincent Peale

(Boş cepler asla kimseyi engellemedi. Bunu sadece boş kafalar ve boş kalpler yapabilir. – Norman Vincent Peale)

 • “Judge nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love everything, you will be happiest.” – Sri Chinmoy

(Hiçbir şeyi yargılama, mutlu olacaksın. Her şeyi affet, daha mutlu olacaksın. Her şeyi sev, en mutlu olacaksın. -Sri Chinmoy)

 • “Happiness doesn’t depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude.” -Dale Carnegie

(Mutluluk, herhangi bir dış koşula bağlı değildir, zihinsel tutumumuz tarafından yönetilir. -Dale Carnegie)

 • “When a goal matters enough to a person, that person will find a way to accomplish what at first seemed impossible.” – Nido Qubein

(Bir hedef bir insan için yeterince önemli olduğunda, o kişi ilk başta imkansız gibi görünen şeyi başarmanın bir yolunu bulur. – Nido Qubein)

 • “When you are thankful for what you have, you are always rewarded with more.”

(Sahip olduklarınız için minnettar olduğunuzda, her zaman daha fazlasıyla ödüllendirilirsiniz.)

 • “Only passions, great passions, can elevate the soul to great things.” – Denis Diderot

(Sadece tutkular, büyük tutkular, ruhu harika şeylere yükseltebilir. -Denis Diderot)

 • “I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.” – Michael Jordan

(Başarısızlığı kabul edebilirim, herkes bir şeyde başarısız olur. Ama denememeyi kabul edemem. -Michael Jordan)

 • “Your limitation—it’s only your imagination.”

(Sınırlarınız – sadece hayal gücünüzdür.)

 • “Push yourself, because no one else is going to do it for you.”

(Kendini zorla, çünkü kimse senin için yapmayacak.)

 • “Sometimes later becomes never. Do it now.”

(Bazen, sonralar hiç gelmez. Şimdi yap.)

 • “Great things never come from comfort zones.”

(Harika şeyler asla konfor bölgelerinden gelmez.)

 • “Dream it. Wish it. Do it.”

(Hayal et. Dile. Yap.)

 • “Success doesn’t just find you. You have to go out and get it.”

(Başarı durduğun yerde seni bulmaz. Dışarı çıkıp almak zorundasın.)

 • “The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.”

(Bir şey için ne kadar çok çalışırsanız, onu başardığınızda o kadar mutlu hissedersiniz.)

 • “Dream bigger. Do bigger.”

(Daha büyük hayal et. Daha büyük yap.)

 • “Don’t stop when you’re tired. Stop when you’re done.”

(Yorgunken durma. İşin bitince dur.)

 • “Wake up with determination. Go to bed with satisfaction.”

(Kararlılıkla uyan. Tatmin olarak yatağa git.)

 • “Don’t wait for opportunity. Create it.”

(Fırsatı beklemeyin. Oluşturun)

 • “Do something today that your future self will thank you for.”

(Bugün, gelecekteki kendinizin size teşekkür edeceği bir şey yapın.)

 • “It’s going to be hard, but hard does not mean impossible.”

(Zor olacak, ama zor imkansız demek değil.)

 • “Sometimes we’re tested not to show our weaknesses, but to discover our strengths.”

(Bazen zayıf yönlerimizi göstermememiz, güçlü yönlerimizi keşfetmemiz için test ediliriz.)

 • “The key to success is to focus on goals, not obstacles.”

(Başarının anahtarı, engellere değil, hedeflere odaklanmaktır.)

 • “Dream it. Believe it. Build it.”

(Hayal et. İnan. İnşa et.)

 • “Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.”

(Devam et. İhtiyacınız olan her şey mükemmel zamanda size gelecektir.)

 • “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius

(Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğin önemli değil. – Konfüçyüs)

 • “Courage is one step ahead of fear.” – Coleman Young

(Cesaret, korkunun bir adım ötesinde. – Coleman Young)

 • “Pain is temporary. Quitting lasts forever.” – Lance Armstrong

(Acı geçicidir. Vaz geçme sonsuza kadar sürer. – Lance Armstrong)

 • “The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill

(Karamsar her fırsatta zorluk görüyor. İyimser her zorlukta fırsat görüyor. – Winston Churchill)

 • “Sometimes you gotta create what you want to be part of.” – Geri Weitzman

(Bazen parçası olmak istediğini yaratmalısın. -Geri Weitzman)

 • “People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” – Maya Angelou

(İnsanlar söylediklerini unutacak, insanlar yaptıklarını unutacak, ancak insanlar onları nasıl hissettirdiğini asla unutamayacaklar.)

 • “Before you assume, learn. Before you judge, understand. Before you hurt, feel. Before you say, think.”

(Varsaymadan, öğren. Yargılamadan önce, anla. Can yakmadan önce hisset. Söylemeden önce düşün.)

 • “The most reliable way to predict the future is to create it.”

(Geleceği tahmin etmenin en güvenilir yolu onu oluşturmaktır.)

 • “Sometimes you have to move backward to get a step forward.” – Amar Gopal Bose

(Bazen bir adım öne atmak için geriye doğru bir adım atmanız gerekir. – Amar Gopal Bose)

 • “Your value doesn’t decrease based on someone’s inability to see your worth.”

(Değeriniz, birinin değerinizi görememesi nedeniyle azalmaz.)

 • “Choosing to be positive and having a grateful attitude is going to determine how you’re going to live your life.” – Joel Osteen

(Olumlu olmayı ve minnettar bir tavır sahibi olmayı seçmek, hayatınızı nasıl yaşayacağınızı belirleyecektir. – Joel Osteen)

 • “You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character.” – Unknown

(Başarısızlıktan başarıdan daha fazlasını öğrenin. Seni durdurmasına izin verme. Başarısızlık karakteri geliştirir.)

 • “If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you.” – Steve Jobs

(Gerçekten önem verdiğiniz bir şey üzerinde çalışıyorsanız, itilmeniz gerekmez. Vizyon seni çeker- Steve Jobs)

 • “Don’t downgrade your dream just to fit your reality. Upgrade your conviction to match your destiny.” – John Assaraf

(Sadece gerçeğinize uyacak şekilde hayalinizi küçültmeyin. Kaderinize uyacak şekilde inancınızı yükseltin. – John Assaraf)

 • “If you believe it will work out, you’ll see opportunities. If you believe it won’t, you will see obstacles.” – Wayne Dyer

(İşe yarayacağını düşünüyorsan, fırsatları göreceksiniz. Olmayacağına inanıyorsan, engelleri göreceksin. – Wayne Dyer)

 • “Life is a process. We are a process. The universe is a process.” – Anne Wilson Schaef

(Hayat bir süreçtir. Biz bir süreçiz. Evren bir süreçtir. – Anne Wilson Schaef)

 • “Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” – Anaïs Nin

(Yaşam, birinin cesaretiyle orantılı olarak küçülür veya büyür. – Anaïs Nin)

 • “Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.” – Og Mandino

(Başarılı olma kararlılığım yeterince güçlü ise başarısızlık beni asla geçemez. – Og Mandino)

 • “We may encounter many defeats but we must not be defeated.” – Maya Angelou

(Birçok yenilgiye rastlayabiliriz ama yenilmemeliyiz. – Maya Angelou)

 • “We generate fears while we sit. We overcome them by action.” – Dr. Henry Link

(Otururken korku üretiriz. Onları harekete geçerek aşarız. – Dr. Henry Link)

 • “Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.” – Roy T. Bennett

(Kafanızdaki korkuların etrafında itilmeyin. Kalbindeki rüyalara önderlik et. – Roy T. Bennett)

 • “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Franklin D. Roosevelt

(Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir. – Franklin D. Roosevelt)

 • “You were put on this Earth to achieve your greatest self, to live out your purpose, and to do it courageously.” – Steve Maraboli

(En büyük benliğinize ulaşmak, amacınızı yerine getirmek ve cesaretle yapmak için bu Dünya’ya kondunuz. – Steve Maraboli)

 • “Don’t let your fear decide your future.” – Shalane Flanagan

(Korkunun geleceğine karar vermesine izin verme. – Shalane Flanagan)

 • “Every next level of your life will demand a different version of you.”

(Hayatınızın her bir sonraki aşaması sizin farklı bir versiyonunuzu talep edecektir.)

 • “It takes courage to grow up and become who you really are.” – E.E. Cummings

(Büyümek ve gerçekte olduğunun kişi olmak cesaret ister. – E.E. Cummings)

 • “Make the most of yourself….for that is all there is of you.” – Ralph Waldo Emerson

(Kendinizden en iyi şekilde yararlanın… çünkü oradaki sizsiniz. – Ralph Waldo Emerson)

 • “Strength is the product of struggle. You must do what others don’t to achieve what others won’t.” – Henry Rollins

(Güç, mücadelenin ürünüdür. Başkalarının yapmayacaklarını başarmak için başkalarının yapamadıklarını yapmalısınız. – Henry Rollins)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fourteen + three =