İngilizce Etkileyici Sözler ve Anlamları

Bu sayfamızda İngilizce etkileyici sözler ve anlamlarını paylaşıyoruz. Etkileyici İngilizce sözleri sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

En etkileyici İngilizce sözler şunlardır:

 • “It’s only when you have the courage to step off the ledge that you’ll realize you’ve had wings all along.”

(Sadece kayalığınızın dışına çıkma cesaretiniz olduğunda, kanatlarınız olduğunu fark edeceksiniz.)

 • “Trust is knowing that we’re exactly where we are supposed to be in life, especially when it doesn’t feel like it.”

(Güven, yaşamda olmamamız gereken yerde olduğumuzu, özellikle de öyle hissetmediğimizde bilmektir.)

 • “In every moment, you are the only one who gets to choose your attitude. Choose wisely.”

(Her dakika, tavrınızı seçen tek kişi sizsiniz. Akıllıca seçin)

 • “The greatest personal ful!llment comes when we contribute to improving the welfare of others.”

(En büyük kişisel fayda, başkalarının refahını artırmaya katkıda bulunduğumuz zaman gelir.)

 • “Who and what you are will be determined by you, not by your circumstances.”

(Kim ve ne olduğunuz koşullarınıza göre değil; sadece sizin tarafınızdan belirlenecektir.)

 • “Follow your passion. Listen to your heart. Trust the process. Be grateful. Life is magic and your dreams matter.”

(Tutkunu takip et. Kalbini dinle. Sürece güven. Minnettar ol. Hayat sihirdir ve hayalleriniz önemlidir.)

 

 • “Life is about right now in this very moment. Not tomorrow, not yesterday but NOW. Live it!”

(Hayat şimdi bu anda. Yarın değil, dün değil, ŞİMDİ. Yaşa!)

 • “Having a great dream and belief in yourself is great, but nothing happens until you take action.”

(Harika bir rüya ve kendinize inanmak harika; ama harekete geçene kadar hiçbir şey olmuyor.)

 • “Your words are simply the thoughts of yours that will become things the soonest.”

(Kelimeleriniz en kısa zamanda bir şeyler haline gelecek olan düşüncelerinizdir.)

 • “Refuse to be defined by someone else’s vision of what’s possible.”

(Bir başkasının neyin mümkün olduğuna dair vizyonu ile tanımlanmayı reddet)

 • “In all moments, for all reasons–love completely.”

(Tüm anlarda, tüm nedenlerden dolayı – tamamen sevin.)

 • “May you recognize the passion and the possibility in your day today and have the courage to follow it.”

(Bugünkü gününüzdeki tutkuyu ve olasılığı tanıyabilir ve takip etme cesaretine sahip olabilirsiniz.)

 • “In every moment, for every reason–choose LOVE.”

(Her zaman, her nedenle – SEVGİ’yi seçin.)

 • “Set your goals high and do something every day to move forward.”

(Hedeflerinizi yüksek tutun ve ilerlemek için her gün bir şeyler yapın.)

 • “When was the last time worry ever solved a problem? Breathe and know that you are perfect in this moment.”

(Endişe en son ne zaman bir problemi çözdü? Nefes al ve şu anda mükemmel olduğunu bil)

 • “Limitations seem real when we lack faith and belief. With faith and belief, anything is possible.”

(İman ve inançtan yoksun olduğumuzda sınırlamalar gerçek gibi görünür. İman ve inançla her şey mümkündür.)

 • “Today, be the person of your dreams.”

(Bugün, hayallerinizdeki kişi olun.)

 • “Praise is one of the best, yet inexpensive gifts we can give to others.”

(Övgü, başkalarına verebileceğimiz en iyi, ancak ucuz hediyelerden biridir.)

 • “There is nothing more important in the world than loving yourself.”

(Dünyada kendinizi sevmekten daha önemli bir şey yoktur.)

 • “In times of turmoil, it matters not that we forgot we are infinite, unlimited beings. What matters most, is how quickly we remember.”

(Kargaşa zamanlarında, sonsuz, sınırsız varlıklar olduğumuzu unutmamız önemli değildir. En önemli şey, ne kadar çabuk hatırladığımızdır.)

 • “Most times, regrets are things we didn’t do, not those we did.”

(Çoğu zaman, pişmanlıklar yapmadığımız şeylerdir, yaptığımız şeyler değil.)

 • “Take the time today to be good to you, in thoughts and actions–but especially in your thoughts.”

(Bugün, düşüncelerinizde ve eylemlerinizde iyi olmak için zaman ayırın – özellikle düşüncelerinizde.)

 • “Remember, perspective can cause two people to look at the same thing and see two totally different things.”

(Unutmayın, perspektif iki kişinin aynı şeye bakmasına ve tamamen farklı iki şeye görmesine neden olabilir.)

 • “Every good thing you do creates ripples that you may not see. Do them anyway.”

(Yaptığınız her iyi şey göremeyebileceğiniz dalgalanmalar yaratır. Yine de onları yapın)

 • “For today, think positive thoughts, believe in yourself and others, share hugs, and spread love. That’s it–nothing else.”

(Bugün için olumlu düşünceler düşünün, kendinize ve başkalarına inanın, sarılmaları paylaşın ve sevgiyi yayın. Bu kadar – başka bir şey değil.)

 • “Everything starts from gratitude. Everything. From there, all else lines up for you.”

(Her şey şükranla başlar. Her şey. Oradan başlayarak, diğer her şey sizin için sıralanır.)

 • “Change your thoughts and you’ll change your world.”

(Düşüncelerinizi değiştirdiğinizde dünyanızı değiştireceksiniz)

 • “Collaboration and cooperation will beat the competition every time. Think abundantly. Speak authentically. Serve willingly. You have enough. You are enough.”

(İşbirliği ve dayanışma her zaman rekabeti yenecektir. Sık düşünün. Güvenilir konuşun. İsteyerek hizmet edin. Yeterli her şeye sahipsin. Yeterlisin.)

 • “Sometimes the greatest gift you can give another is to ask for help. There is pleasure in giving.”

(Bazen bir başkasına verebileceğiniz en büyük hediye yardım istemektir. Vermekte zevk vardır)

 • “True wealth is celebrating the present moment.”

(Gerçek servet şimdiki anı kutlamaktır.)

 • “You can summit the biggest mountain by simply taking the first step.”

(Sadece ilk adımı atarak en büyük dağın zirvesine çıkarabilirsiniz.)

 • “To achieve your dream, see the world as you want it to be, not as it may appear to be.”

(Hayalinize ulaşmak için, dünyayı göründüğü gibi değil, istediğiniz gibi görün.)

 • “We make room for love when we first invite understanding into our hearts.”

(Kalbimize anlayışı ilk davet ettiğimizde sevgiye yer açıyoruz.)

 • “The greatest limitations in life are the ones we place on ourselves.”

(Hayattaki en büyük kısıtlamalar kendimize uyguladığımız sınırlamalardır.)

 • “Remember, you are an infinite being and deserve a day filled with unlimited potential.”

(Unutmayın, siz sonsuz bir varlıksınız ve sınırsız potansiyeli olan bir günü hak ediyorsunuz.)

 • “Start with your beliefs, which will lead your thoughts, which will create your actions, which will produce your results.”

(Düşüncelerinizi yönlendirecek, eylemlerinizi yaratacak, sonuçlarınızı üretecek inançlarınızla başlayın)

 • “Change requires you to shift your identity of who you are.”

(Değişim, kim olduğunuzun kimliğini değiştirmenizi gerektirir.)

 • “When we focus on what we can do instead of what we can’t, a world of possibility opens unto us.”

(Yapamayacağımızın yerine neler yapabileceğimize odaklandığımızda, bize bir olasılık dünyası açılır.)

 • “Adversity can be turned to opportunity simply by adjusting our perception and our attitude.”

(Sıkıntı, sadece algımızı ve tavrımızı ayarlayarak fırsata dönüştürülebilir.)

 • “Play and don’t take yourself or the world so seriously. Create reasons to laugh!”

(Oynayın ve kendinizi ya da dünyayı bu kadar ciddiye almayın. Gülmek için sebepler yaratın!)

 • “Challenging people are in your life for a reason–love them.”

(Zorlu insanlar bir sebepten dolayı hayatınızdadır – onları sevin.)

 • “Never underestimate the power of an unlimited being–YOU.”

(Sınırsız bir varlığın gücünü asla küçümsemeyin – SİZ.)

 • “Take time each day to connect to the Divine. Trust that there is a plan even if you only see a fraction of it.”

(İlahi olana bağlanmak için her gün zaman ayırın. Sadece bir kısmını görseniz bile bir plan olduğuna güvenin.)

 • “The fastest way to get to the life you want is to just play make-believe that you already have it today.”

(İstediğiniz yaşama ulaşmanın en hızlı yolu, sadece bugün sahip olduğunuza inandırmaktır.)

 • “Integrity is holding fast to our convictions regardless of the consequences and never compromising our ideals or values, even if it affects the bottom line.”

(Dürüstlük, sonuçları ne olursa olsun, inançlarımıza hızlı bir şekilde tutunur ve en alt çizgiyi etkilese bile ideallerimizden veya değerlerimizden asla ödün vermez.)

 • “When you start your day with gratitude everything falls into place with grace and ease.”

(Gününüze şükranla başladığınızda her şey zarafet ve rahatlıkla yerine oturur.)

 • “Go make your life the one you have always wanted, knowing you have the power to make it happen.”

(Git hayatını her zaman istediğin hale getir, bunu gerçekleştirme gücüne sahip olduğunu bilerek.)

 • “The music of success is sweetest when you play in a band of winners. Surround yourself with excellence!”

(Bir grup kazananla çaldığınızda başarının müziği en tatlısıdır. Kendinizi mükemmellik ile kuşatın!)

 • “With the right attitude, anything is possible.”

(Doğru tavırla her şey mümkündür.)

 • “Your expectations for any given situation will greatly influence the end result.”

(Herhangi bir durum için beklentileriniz nihai sonucu büyük ölçüde etkileyecektir.)

 • “In this very moment, you hold the power to change someone else’s life for the better. Go do it.”

(Şimdi, başkasının hayatını daha iyi hale getirme gücüne sahipsin. Git yap onu.)

 • “Above all else, be true to you.”

(Her şeyden önce, size karşı dürüst olun.)

 • “Allow adversity to be your teacher.”

(Sıkıntının öğretmenin olmasına izin ver.)

 • “Find people who believe in you until you can believe in yourself.”

(Kendinize inanana kadar; size inanan insanları bulun.)

 • “The more clear you are in the vision of what you want in life, the brighter the spotlight will be to lead you on the right path.”

(Hayattan ne istediğinizi ne kadar net görüyorsanız, spot ışığı sizi o kadar doğru yolda yönlendirecektir.)

 • “We often learn too late that we spent too much time worrying about the things that mattered least.”

(Az önemli olan şeyler için endişelenmeye çok fazla zaman harcadığımızı sık sık öğreniriz.)

 • “Chances are when you fall asleep with a prayer of gratitude on your lips, you’ll wake with a song of joy in your heart.”

(Muhtemelen, dudaklarınıza şükran duası ile uyuduğunuzda, kalbinizde bir sevinç şarkısıyla uyanırsınız.)

 • “Fear less, hope more; eat less, chew more; whine less, breath more; talk less, say more; hate less, love more; and all good things shall be yours.”

(Daha az kork, daha çok umut et; daha az ye, daha fazla çiğne; daha az sızlan, daha fazla nefes al; daha az konuş, daha çok söyle; daha az nefret et, daha çok sev; ve tüm iyi şeyler senin olacak.)

 • “Don’t let your fear of the hazards keep your ship in the harbor. Cast off your lines and sail away!”

(Tehlikelerden duyduğunuz korkunun geminizi limanda tutmasına izin vermeyin. Sınırlarından kurtul ve yelken aç!)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × two =