Dini Sözler: Önemli İslam Alimlerine ve Kişilerine Ait

Bu sayfamızda sizler için Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) ve İslam büyüklerinin dini ve manevi sözlerini derledik. Birbirinden farklı seçenekler sunduğumuz bu güzel ve anlamlı dini sözleri beğenerek okumanızı dileriz.

Söylenmiş en güzel dini sözler şunlardır:

 • “İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, Kâbe’ye haccetmek, zekat vermek.” – Hz. Muhammed S.A.V. [Tirmizî]
 • “Allah’ı zikreden ile etmeyenin misâli, diri ile ölünün misâli gibidir.” – Hz. Muhammed S.A.V. [Buharî]
 • “Ömrünü faydasız, boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırmış olur. Vaktinde tohum ekmeyen ise, hasat zamanında pişman olur.” – Hz. Ebubekir (R.A)
 • “Muhtaçken verebilen kişiden daha zengin olanını görmedim.” – Hz. Ömer (R.A)
 • “En akıllı insan nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah’ın nurundan istifade edendir.” – Hz. Osman (R.A)
 • “İlim değerli bir cevher, cehalet ise dermansız bir derttir. Bu nefis, ilim sayesinde mutlu, bahtiyar olur; bu ruh, cehalet yüzünden bedbaht olur.” – Hz. Ali (R.A)
 • “İbadetlerin en faziletlisi tevazudur.” – Hz. Ayşe
 • “Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin.” – İbn-i Vefa
 • “Allah’a itaat etmek, fakat reddedilmekten korkmak bahtiyarlık alameti; Allah’a asi olmak ama O’nun katında makbul olmayı ummak bedbahtlık alametidir.” – Ebû Osman Nisaburi
 • “Kıyamette bir devenin iğne deliğinden geçmesi, cimri bir zenginin cennete girmesinden daha kolaydır.” – Vehb ibn-i Münebbih
 • “Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır.” – Nuşirevân-ı Âdil
 • “Çiçeksiz bahçenin zevki olmadığı gibi dostsuz hayatın da zevki olmaz.” – Nâsır-ı Husrev
 • “Sahibine üzüntü veren günah, sahibine gurur veren ibadetten hayırlıdır.” – Ata-i İskenderi
 • “Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah’a ibadet etmektir.” – İmam Rabbani
 • “İçinde bulunduğu meşguliyet seni arayıp bulmasına engel olan, fakat kalbinde sevgini taşıyan kimse senin din kardeşin sayılır.” – Mâlik bin Dînar
 • “Hiçbir din yolcusu, bütün insanları sevinceye, onlara şefkat besleyinceye, görünen ayıplarını örtünceye kadar olgunluğa ulaşamaz.” – İbrahim Düssuki
 • “İman; kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir.” – Hz. Muhammed S.A.V. [İhya]
 • “Sübhanallah demek, terazinin sevap kefesinin yarısını doldurur. Elhamdülillah demekse, tamamını doldurur.  Allahüekber demek, gökle yer arasını doldurur. Oruç sabrın yarısıdır. Temizlik de imanın yarısıdır.” – Hz. Muhammed S.A.V.  [Tirmizî, İ. Ahmet,  Suyuti]
 • “Ey insanlar! Allah’tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü mümine, İslâm’dan sonra af ve afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.” – Hz. Ebubekir (R.A)
 • “Kul, gözleri gördüğü halde Allah’ın kendisini ama olarak diriltmesinden korksun. Hikmetten anlayana manalı bir söz kafidir. Manen sağır olanlar zaten Hakk’ı duyamazlar.” – Hz. Osman (R.A)
 • “Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene, cehennemdeki ızdırabı bilerek günah işleyene hayret ederim.” – Hz. Osman (R.A)
 • “Dünyanın dokunuşu yumuşak fakat zehiri öldürücüdür.” – Hz. Ali (R.A)
 • “Şirkten sonra en büyük günah, insanlarla eğlenip alay etmektir.” – Vehb ibni Münebbih
 • “Bir kimse Allah’ı seviyor, O’na itaat ediyorsa sen de onu sevmek zorundasın. Çünkü iyi kimseyi seven Allah’ı sevmiş olur.” – Ebû Said Hasan Basri
 • “İlmin de ehli vardır. Onun ehlinden başkasına verirsen ziyan etmiş, ehline vermezsen ihanet etmiş olursun.” – Süfyan bin Uyeyne
 • “Bir kimsenin Allah’ı sevmesinin belirtisi üçtür: Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu.” – Bâyezid Bistâmi
 • “Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur.” – Meymun İbn-i Mihran
 • “Dünya sizi aldatmasın!” Bunu kim söylüyor? Cenab-ı Hakk söylüyor. Dünyayı onu yaratandan daha iyi bilen olur mu? O halde dünyadan sakının.” – Hasan Basrî
 • “Hayret ederim o kişiye ki, hastalık korkusuyla yemekten perhiz eder de, cehennem korkusuyla günahtan perhiz etmez.” – Yahya bin Muaz
 • “İhlâs, güzel bir iş yaptığında onun konuşulmasından hoşlanmaman, o güzel işinden dolayı övgü beklememendir.” – Ahmed ibn-i Asım el-Antaki
 • “Kalbinde zerre kadar imanı olan Cehennemde kalmaz.” – Hz. Muhammed S.A.V. [Buharî]
 • “Allahü Teâlâ buyuruyor ki: Zikrimle meşgul olup Ben’den istemeye vakit bulamayanlara isteyenlerden daha çok veririm.” – Hz. Muhammed S.A.V. [Buharî]
 • “Bilmiş ol ki, sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himâyesindedir. Allah’ın hakkını küçümseme, zira yüzüstü seni Cehenneme atar.” – Hz. Ebubekir (R.A)
 • “Ben duamın kabul olmamasından değil, dua edememekten korkarım.” – Hz. Ömer (R.A)
 • “Allah’a yemin ederim ki, dînimi ebediyyen terk etmem, İslâm’dan kesinlikle ayrılmam.” – Hz. Osman (R.A)
 • “Dilini iyi söz söylemeye alıştır! Çünkü dil neyi huy ederse, onu söyler. Uygunsuz ve kötü sözlerden dilini korumaya bak! Yoksa o dil, insanlar içinde seni hor duruma düşürür.” – Hz. Ali (R.A)
 • “Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem.” – Abdullah bin Ömer
 • “Halkın içinden kaçmak marifet değildir. Asıl marifet halkın içinde iken kendi içine dönebilmektir.” – Ebû Bekir Şibli
 • “Amellerin şahı üçtür: Mal az olduğunda da cömert olmak. Yalnızken de Allah’tan korkup haramdan sakınmak. Kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.” – Bişr-i Hafi
 • “Nasıl ki beden hastalandığı zaman yeme, içme, uyku ve istirahatten zevk almazsa, kalb de dünya hastalığına tutulunca vaz ve nasihatten zevk almaz.” – Mâlik bin Dinar
 • “Haram para ile sadaka veren, hayır işleyen kimse, kirlenmiş elbiseyi idrar ile yıkayana benzer.” – Süfyan-ı Sevri
 • “İman çıplaktır, onun elbisesi takva, süsü haya, sermayesi ilimdir.” – Ebû Hüreyre
 • “En faziletli iman, nerede olursan ol, Allahü teâlânın seninle beraber olduğunu bilmendir.” – Hz. Muhammed S.A.V. [Taberânî]
 • “Ya Rabbî, beni çok şükredenlerden ve çok sabredenlerden eyle! – Hz. Muhammed S.A.V. [Bezzar]
 • “Muhakkak Allah ve melekler, sürekli olarak O Yüce Peygambere salât ve selâm getirirler. Ey iman edenler! Siz de o Yüce Peygamber’e salât ve selâm edin.” – Hz. Ebubekir (R.A)
 • “Sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve ziynettirler.” – Hz. Ömer (R.A)
 • “İnsan fakirlik yüzünden zarara da uğrasa, tok gönüllülük onu zenginleştirir, ulvileştirir.” – Hz. Osman (R.A)
 • “Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad ü figan etme!” – Hz. Ali (R.A)
 • “İki şey akıl hafifliğini gösterir: Konuşacak yerde susmak, susacak yerde konuşmak.” – Sâdi Şîrâzî
 • Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah Teâlâ’nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için “uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler, ağlamayacaktır.” – Safvan bin Süleyman
 • “Dindarsan kendini beğenmişliği bırak, kendini görmezsen Allah’ı görürsün.” – Nasr-ı Hüsrev
 • “Herhangi bir kimseyi ne dünyasının ne de âhiretinin emrinde çalışır olarak görmezsem ondan nefret ederim.” – ibn-i Mes’ud
 • “Dostlar arasında ülfet ve bağlılığın kalkması, dünya sevgisi sebebiyledir.” – Hamdun Kassar
 • “Ölümü çok hatırlayanda ne neş’e olur ne de haset.” – Ebü’d-Derda
 • “Müsrif adam üç yanlışı tekrarlar: Kendine lazım olmayanı alır, kendine ait olmayanı giyer, kendine layık olmayanı yer.” – Vehb ibn-i Münebbih
 • “İmanın efdali Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, diliyle de Allah’ı anmak, kendisine hoş geleni, başkasına da hoş görmek, istemediği bir şeyi başkası için de istememek, hayır konuşmak veya susmaktır.” – Hz. Muhammed S.A.V.  [Taberânî]
 • “‘Hayır işlerinde acele edin, çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var.” – Hz. Ebubekir (R.A)
 • “Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.” – Hz. Ömer (R.A)
 • “Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.” – Hz. Osman (R.A)
 • “Sen’in bana Rab oluşun, bana övünç olarak yeter. Benim Sana kul oluşum, bana şeref olarak yeter.” – Hz. Ali (R.A)
 • “Akıllı olan üç kimseyi hafife almaz; Alimleri, hükümdarları, dostları. Alimleri hafife alanın ahireti gider, sultanları hafife alanın dünyası gider, dostlarına mürüvveti olmayanın dostluğu gider.” – Abdullah b. Mübarek
 • “Alla Teâlâ’nın senin hakkındaki bilgisi, insanların senin hakkındaki bilgisinden daha iyi olmalı. Bunun için yalnız olduğun zaman hal ve hareketine, insan içinde olduğundan daha çok dikkat etmelisin.” – Hamdun Kassar
 • “Allah’a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir.” – Avn İbn-i Abdullah
 • “Hazine, eziyet çekene, çalışıp çaba gösterene gözükür. Hz. Mevlânâ
 • “İnsanın, kusurlarını sayan düşmanlarından edeceği istifade, kendisini öven dostlarından edeceği istifadeden daha fazladır.” – İmam Gazali
 • “Bir hata işlediğiniz zaman Allah’tan bağışlanma dileyiniz. Çünkü hatalar, insanlar yaratılmadan önce yaratılmıştır. Bütün tehlike hatada ısrardadır.” – Ebû Abdullah Câfer-i Sâdık
 • “En bedbaht, en muzdarip kimse, yapacak bir işi olmayan kimsedir.” – Bediüzzaman
 • “Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.” – Hz. Muhammed S.A.V.  [İbn-i Hanbel]
 • “Övünmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? – Hz. Ebubekir (R.A)
 • “Kul namaza durunca günahları başına ve omzuna konur, rükû ve secdeye kapanınca dökülür.” – Hz. Ömer (R.A)
 • “Geçmiş ümmetlerden ders ve ibret alınız. Sonra var gücünüzle çalışınız ve sakın gaflete düşmeyesiniz; Çünkü siz gaflet etseniz de hiçbir ânınızdan gaflet edilmeksizin hesâba çekileceksiniz. Hani dünyanın evlatları/ona gönül verenler nerede? Dünyayı îmar edenler nerede? Dünyadan çok uzun bir süre faydalananlar nerede? Dünya onları da kaldırıp atmadı mı? O halde dünyaya Allah’ın verdiği kadar değer veriniz. Allah Teâlâ dünyaya nasıl değer vermemişse siz de ona değer vermeyiniz.” – Hz. Osman (R.A)
 • “Bir dakikalık öfkeye karşı bir dakika sabırlı olmak, binlerce dakika pişman olmayı önler.” – Hz. Ali (R.A)
 • “Ahmağı tanımakta en kesin ölçü, onun Allah’a inanıp inanmadığıdır. Böylelerinin deneysel bilgileri, marifetleri hiçbir değer ifade etmez.” – İmam Rabbani
 • “Ufak bir yanlış hareketinle üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme.” – İmam Şafii
 • “Herşeyin bir helâk (bozulma, yok olma) sebebi vardır, kalb nurunun helâk sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalb nurunun pası tokluktur.” – Ebû Süleyman Dârânî
 • “Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.” – İbn Atâ
 • “Allah Teâlâ’ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, bu anahtarın dişleri de helâl lokmadır.” – Yahya bin Muaz
 • “İyilik, sana kötülük edene iyilik etmendir. İyiliğe karşı iyilik etmek, satın aldığın bir şeyin parasını vermeye benzer.” – Süfyan-ı Servri
 • “Ahiret, dünyaya tercih edilince, Lailahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, Lailahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ: Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin, buyurur.” – Hz. Muhammed S.A.V.  [Beyhekî]
 • “Allah sevdiği kullarına ahirette azap etmemek için günahlarına kefaret olsun diye bu dünyada sıkıntı verir.” – Hz. Ebubekir (R.A)
 • “Muhammed’i hak üzere gönderen Allah’a yemin ederim ki, Fırat kenarında bir deve helak olsa Allah’ın onun hesabını benden sormasından korkarım.” – Hz. Ömer (R.A)
 • “Bir zorlukla karşılaştığında sabret. Çünkü hiçbir güçlük yoktur ki, arkasından kolaylık gelmesin.” – Hz. Osman (R.A)
 • “Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme! Kısmetinde varsa, onlar seni bulur zamanı gelince. Her şey gelip geçici ey gönül.  Bak az önce aldığın nefes bile geldi geçti.” – Hz. Ali (R.A)
 • “En büyük nimet nefsin arzularından kurtulmaktır. Çünkü nefis kişi ile Allah arasında bulunan perdelerin en büyüğüdür.” – Ebû Bekir Temestani
 • “Acele şeytan işidir. Ama beş yerde öyle değildir; Misafire yemek yedirmekte, namazı vaktinde kılmakta, tövbe etmekte, kız evlâdı evlendirmekte, ölüyü defnetmekte.” – Hâtem-i Esam
 • “Bir Müslümanı küçük gördüğün zaman karşılığında iman ve irfan duygusunun azalışını görürsün.” – Ebû Bekir bin Hamid Tirmizi
 • “İnsan, ayağını bastığı yerden çok diline dikkat etmelidir.” – Ebû Hâzım Mekki
 • “Aslında insanla hayvan arasındaki fark da edebdir. Bütün Kur’an’ın manası ayet ayet edebten ibarettir.” – Hz.Mevlânâ
 • “Bir mümin hakkında iyi düşünceler besleyip de yanılmak, kötü zanda bulunup da isabet etmekten daha hayırlıdır.” – İmam Gazali
 • “Rızkın ne ise ona kavuşursun, hiç üzülme. Kul kanaat sahibi olduğu zaman hürdür. Hırsa kapıldığında köle olur. Kalbinden tamahı çıkar ki ayalarındaki zincir çözülsün.” – Ahmed er-Rufâî
 • “Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.” – Cüneyd-i Bağdadi
 • “Şu ellerin taşı bana değmez, ille de dost’un gülü yaralar beni.” – Pir Sultan Abdal
 • “Mümin, Allahü Teâlâdan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır veya feci bir kaza veya belaya uğrarsa, gizli veya açık: “Ya Rabbi, bana bu belayı neden verdin?” diye şikayetçi olmaz. Tersine hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allahü Teâlâyı anar ve şükreder.” – Ebu Hanife
 • “Sözlerin en değerlisi, Allah’ı anmaktır!” – Hz. Muhammed S.A.V.  [Suyuti]
 • “Kişinin kelâmı, aklının beyanı, faziletinin tercümanıdır.” – Hz. Ebubekir (R.A)
 • “En zor ibadet gönlü kazanmaktır.” – Hz. Ömer (R.A)
 • “Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.” – Hz. Osman (R.A)
 • “Aslan olarak bir gün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir.” – Hz. Ali (R.A)
 • “Câhilin yüz faydası bir zararını karşılamaz.” – Nâsır-ı Hüsrev
 • “Dili korumak, altını ve gümüşü korumaktan daha zordur.” – Muhammed ibn-i Vasi
 • “Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.” – Hz. Mevlânâ
 • “Gafilin üç alameti vardır: çok yanılmak, çok eğlenmek, çok unutmak.” – Vehb ibn-i Münebbih
 • “Kanaat etmekten hiç kimse ölmedi, hırs da hiç kimseyi zengin etmedi.” -Hz. Mevlânâ
 • “Dil ile öğüt verene değil, davranışları ile örnek olana uymalıdır.” – Muhammed ibn-i Hafif
 • “Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.” – Yunus Emre
 • “Ben, doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.” – Şeyh Sâdî Şîrâzî
 • “Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.” – Gazali
 • “Elde bulunan sanat, sahibini fakirlik ve ihtiyaçtan kurtarır.” – Ebu Hanife
 • “Allah’ım, günahlarımızla bizim aramızı rahmetinle ayır.” – Abdülkadir Geylani
 • “Nefse uyan Hak’ka uymuş değildir.” – Pir Sultan Abdal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven + sixteen =