Atatürk Sözleri

Bu sayfamızda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün özdeyişlerini ve önemli sözlerini derledik. Hayatın her alanı ile ilgili birbirinden ufuk açıcı sözler söylemiş Ata’mız zamanında. Atatürk’ün anlamlı, güzel, özlü sözlerini, özdeyişlerini ve vecizelerini ilgiyle okumanız dileğiyle..

Atatürk’ün güzel sözleri

Atatrük’ün en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Ben, 1919 senesi mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı.”
 • “Ölmek isteyen bir milleti hiçbir kuvvet kurtaramaz. Türk milleti ölmek istemez; o, daima yaşayacaktır efendiler!”
 • “Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır.”
 • “Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların mel’un ihtiraslarına karşı daima, bir duvar gibi yükselecektir.”
 • “Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza inandıkça, ifade etmeye cesaret eden adamlar olmalıyız.”
 • “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları; yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz!”
 • “Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, Böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.”
 • “Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.”
 • “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”
 • “Ulus istencine ve isteğine uymayanların sonu yokluktur, yok olmaktır.”
 • “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, tapınma ve din özgürlüğü de demektir.”
 • “Devrimin hedefini kavramış olanlar, daima onu koruyabilecek güçtedir.”
 • “Uygar olmayan insanlar, uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.”
 • “Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş örgütler, her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.”
 • “Düşünce akımlarına karşı düşünceye dayanmayan güçle karşılık vermek, o akımı yok etmedikten başka; herhangi bir kişiyle, herhangi bir insanla konuşulduğu zaman, onun herhangi bir düşüncesini güç zoruyla reddederseniz o direnir. Direndikçe kendi kendini aldatmakta çok daha ileri gidebilir. Bu nedenle düşünce akımları, baskıyla, şiddetle, kuvvetle reddedilemez. Tam tersine güçlendirilir. Buna karşın en etkili çözüm, gelen düşünce akımına, karşı bir düşünce akımı vermektedir.”
 • “Uygarlık öyle güçlü bir ışıktır ki; onu umursamayanları yakar, yok eder.”
 • “Ulus egemenliği öyle bir güçtür ki, onun karşısında zincirler erir, taçlar-tahtlar yanar, yok olur.”
 • “Basın özgürlüğünden doğacak sakıncaları gidermenin çaresi, yine basın özgürlüğüdür.”
 • “Savaşçı olamam, çünkü savaşın acıklı durumlarını herkesten iyi bilirim.”
 • “Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.”
 • “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım.”
 • “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”
 • “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”
 • “Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.”
 • “Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”
 • “Bir tek karar vardı: O da ulusal egemenliğe dayalı, hiçbir koşula bağlı olmayan bağımsız, yeni bir Türk Devleti kurmak.”
 • “Şunu söylemeliyim ki; biz her araçtan yalnız ve ancak bir ülkü için yararlanırız. O ülkü şudur: Türk ulusunu, uygar toplumlar içinde yaraştığı kata yükseltmek ve Türk Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temeller üzerinde, her gün daha çok güçlendirmek; bunun için de, zorbalık düşüncesini öldürmek.”
 • “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.”
 • “Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.”
 • “Hayatımda en büyük dayanak ve kuvvetim, vatandaşlarımdan gördüğüm itimat ve destektir. Bütün vazifelerimde manevî, vicdanî olan en büyük endişem, emanetinizin hürmet ve kutsallığına devamlı olarak dikkat etmektir.”
 • “Türk Milleti’nin dili Türkçedir. Türk Dili, Türk Milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk Milleti,  geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde; ahlakını, törelerini, hatıralarını, menfaatlerini, kısacası bugün kendi milliyetini tamamlayan her şeyini dili sayesinde muhafaza etmiştir. Türk Dili, Türk Milleti’nin kalbidir, zihnidir.”
 • “Manevi Mirasım Akıl ve Bilimdir!”
 • “Ne mutlu Türküm diyene!”
 • “Vazifeyi ihmale sürükleyen merhamet, memlekete ihanettir!”
 • “Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir.”
 • “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”
 • “Okuyup-yazma bilmeyen tek bir yurttaş bırakılmamalıdır.”
 • “Korku üzerine egemenlik kurulmaz.”
 • “Demiryolu refah ve bayındırlık yoludur.”
 • “Büyük işleri, büyük uluslar yapar.”
 • “Çalışmanın en yücesi, ulus için olandır.”
 • “Yurtta barış, dünyada barış.”
 • “Ulusal egemenlik, ekonomik egemenlikle sağlanır.”
 • “Bilim ve teknik öğrenimin uygulama merkezi okuldur.”
 • “Başarıyı kolaylaştırmak için bütün çarelerin başında ulusun aydınlatılması ve doğru yolun gösterilmesi bulunuyor.”
 • “Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da; köleliğe yoksulluğa düşüren de eğitimdir.”
 • “Bir ulus eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş alanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferler kalıcı sonuçlar vermez.”
 • “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Ulusal eğitim alanında ne pahasına olursa olsun, tam başarıya ulaşmak gerekir. Kurtuluş ancak bu yolla olur.”
 • “Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.”
 • “Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler, hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millete ve memlekete hizmet edebilecek şekilde yetiştirsinler.”
 • “İlk ilhan ana baba kucağından sonra, mektepteki öğretmenin dilinden, vicdanından, terbiyesinden alınır.”
 • “Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.”
 • “Terbiye ve eğitimini birleştirmedikçe aynı fikirde, aynı zihniyette kişilerden bir millet yetiştirmeye olanak aramak boşunadır.”
 • “Tutuculuk bilgisizliğe dayanır. Bundan dolayı tutuculuğu olan bilgisizdir. Bilim kesinlikle bilgisizliği yener. O nedenle halkı aydınlatmak gerekir.”
 • “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.”
 • “Benim Türk Milletine, Türk Cumhuriyetine ve Türklüğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir. Sizler, onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.”
 • “Bugünkü yönetim biçimini, tüm ulusumuz çok kıskanç olarak koruyacaktır. Halkımızın buna güçlü olduğuna ve sonsuza dek güçlü kalacağına kesinlikle inanıyorum ve bundan dolayı da geleceğe gönül rahatlığıyla bakıyorum.”
 • “Cumhuriyet, ahlaki erdeme dayalı bir iradedir. Sultanlık, korku ve tehdide dayalı bir iradedir. Cumhuriyet erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya dayalı olduğu için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetiştirir. Aralarındaki fark bundan ibarettir.”
 • “Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.”
 • “Cumhuriyet, düşünce özgürlüğünden yanadır. İçten geldikçe ve doğru yolda bulundukça her düşünceye saygı duyuyoruz. Bütün inançlar bizce saygıya değer.”
 • “Cumhuriyet, düşünce, bilim, beden bakımından güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.”
 • “Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız.”
 • “Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek ulusun insanca yaşamayı bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”
 • “Hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyet’tir.”
 • “Türk milletinin karakter ve törelerine en uygun olan yönetim cumhuriyet yönetimidir.”
 • “Efendiler… Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatkâr olamazsınız.”
 • “Sanatkâr el öpmez; sanatkârın eli öpülür!”
 • “Bir milleti yaşatmak için birtakım temeller lâzımdır ve bilirsiniz ki, bu temellerin en mühimlerinden biri sanattır. Bir millet, sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet, bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve hastalıklı bir kimse gibidir. Hattâ kastettiğim mânayı bu söz de ifadeye kâfi değildir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.”
 • “Sanatkâr, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”
 • “Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”
 • “Güzel sanatlar terimini, Türkler zannediyorum pek haklı olarak 1-Musiki, 2-Resim, 3-Heykeltraşlık, 4-Edebiyat, 5-Mimarlık, 6-Rakstan oluşmuş saymışlardır. Bu dal, insan topluluklarının yüksek niteliğini belirlemede çok büyük önem taşır. Bu yüksek kıymet, yüksek incelik, maharet, ince kabiliyet ve işte bunların hepsini yapabilmek, sanatkârlığın birleşmiş ifadesidir. Bu mesele üzerinde bizim de, çocuklarımızın da esaslı olarak durmanız lâzımdır.”
 • “Aynı milletin çocuklarının hep beraber bulunarak birbirlerini tanımaları, birbirlerini sevmeleri ve bu birlik sevgisinden çıkacak yüksek hislere aynen tâbi olmaları güzel bir şeydir. Eğer güzel sanatlar müntesibi sıfatıyla siz bunu tespit ederseniz, bütün millete ve bütün insanlığa hizmet edersiniz.”
 • “Fikirler ve inkılâplar, sanatla yayılır.”
 • “Güzel sanatlarda muvaffakiyet, bütün inkılâpların muvaffak olduğunun en kesin delilidir. Bunda muvaffak olamayan milletlere ne yazıktır! Onlar, bütün muvaffakiyetlerine rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum kalacaklardır.”
 • “Sanatkârlar, komutanlar gibi durmasını bilmelidirler; aksi takdirde vardıkları başarı düzeyinden iniş başlar.”
 • “Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasamızın açık dileğidir.”
 • “Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.”
 • “Ezan ve Kuran’ı Türklerden başka hiçbir Müslüman milleti bu kadar güzel okuyamaz. Bunlara muhteşem müzik ahengi veren Türk sanatkârlarıdır.”
 • “Erişmeye mecbur bulunduğumuz seviyeye, bugüne kadar uzak kalışımızın mühim sebeplerinden biri, sanata ve sanatkârlığa lâyık olduğu derece ehemmiyet verilmemiş olmasıdır.”
 • “Ben toprak büyütme dileklisi değilim; barış bozma alışkanlığım yoktur; ancak antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam, edemem. Büyük Meclis’in kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay’ı alacağım! Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam.”
 • “Bu, benim şahsî meselemdir. Durumu Büyükelçi’ye, daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir meselenin, Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat ben, bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta, bu yolda binde bir ihtimal belirirse, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan ve hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden çekileceğim ve bir fert olarak bana katılacak birkaç arkadaşla beraber Hatay’a gireceğim. Oradakilerle el ele verip mücadeleye devam edeceğim.”
 • “Yarın sabah bir tümen asker yollasam, Hatay’ı alabilirim. Renani için harekete geçmeyen Fransızlar, bir Suriye sancağı için bizimle harbe girmezler; bunu da bilirim. Fakat, ya bu sefer şeref ve namus meselesi yaparlarsa? Milletler belli olur mu? Ben bir sancak için Türkiye’yi harp tehlikesine sokmam.”
 • “Benim davamdır bu, asla şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz!”
 • “Selim Sırrı Bey, zeybek raksını geliştirirken ona bir medenî şekil vermiştir. Bu sanatkâr üstadın eseri hepimiz tarafından kabul edilerek millî ve sosyal hayatımızda yer tutacak kadar olgunlaşmış, estetik bir şekil almıştır. Artık Avrupalılara; “Bizim de mükemmel bir raksımız var” diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda, müsamerelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı, her toplumsal salonda kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır.” (Selim Sırrı (Tarcan)’ın bir kız öğrenci ile zeybek oyununu izledikten sonra)
 • “Arkadaşlar, bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zaferler süngü zaferleri değil; ekonomi, ilim ve irfan zaferleri olacaktır.”
 • “Memleketin yalnız bir yerinde değil, beş on yerinde birer ilim merkezi, nur merkezi, fen merkezi yapmalıyız. Millet mutlu olsun.”
 • “Bilim ve teknik öğrenimin uygulama merkezi okuldur.”
 • “Hayatta her şey için, medeniyet için, başarı için, en gerçek yol gösterici, bilimdir, fendir.”
 • “Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan en üst düzeyde yararlanmak zorunludur.”
 • “Bilim kesinlikle bilgisizliği yener.”
 • “Ülkeyi ulusu kurtarmak isteyenler için iyi niyet, yardıma koşma, fedakarca davranış en gerekli niteliklerdendir. Fakat yeterli değildir. Bu niteliklerin yanında bilimsel olmak da gerekir.”
 • “Bayrak bir milletin şerefidir.”
 • “Bayrak, bir milletin bağımsızlık alâmetidir. Düşmanın da olsa hürmet etmek lâzımdır.”
 • “Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide yeni değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”
 • “Musiki ile ilgisi olmayan varlık insan değildir. Hayat musikidir. Eğer söz konusu olan yaşam insan yaşamıysa musiki elbette vardır. Musikisiz yaşam zaten düşünülemez.”
 • “Müziksiz devrim olmaz.”
 • “Millet, milletin ruh sanatı, musikisi, edebiyatı ve bütün estetiği, bu kutsal mücadelenin ilâhî nağmelerini sonsuz bir vatan aşkının coşkun heyecanlarıyla daima şakımalıdır.”
 • “Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu, yapılmaktadır. Ancak, bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”
 • “Bizim hakikî musikimiz, Anadolu halkında işitilebilir.”
 • “Biz batınınkini hürmetle dinlediğimiz gibi, bizim musikimiz de bütün dünyada hürmetle dinlenecek bir halde olmalıdır.”
 • “Gelecek ümidi ile dopdolu gençler taze ve temiz canlarını feda ettiler, memleketi kurtarmak için. Memleketi, kendilerinden ve aşırı tutkularından başka bir şey düşünmeyen politikacılar elinde oyuncak yapmak için değil.”
 • “Gençler! Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile, insanlık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz.”
 • “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”
 • “Sağlam bir gençlik Türkiye’nin mayasıdır.”
 • “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”
 • “Türk çocuğu soyunu tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için güç bulacaktır.”
 • “Hiçbir millet, milletimizden ziyade yabancı unsurların itikat ve âdetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki, diğer din sahiplerinin dinine ve milliyetine riayetkâr olan yegâne millet bizim milletimizdir.”
 • “Biz ne bolşevikiz, ne de komünist; ne biri, ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkârız. Özetle, bizim hükûmet şeklimiz tam bir demokrat hükûmetidir ve dilimizde bu hükûmet, “halk hükûmeti” diye anılır.”
 • “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki, din Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.”
 • “Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir, hürdür. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz, din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kaste ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz ve buna asla meydan vermeyeceğiz.”
 • “Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara dinî gerçekleri bildirmeye memur ve elçi olmuştur. Ana kanunu, hepimizce malûmdur ki, şanı büyük olan yüce Kuran’daki naslardır. İnsanlara feyz nuru vermiş olan dinimiz, son dindir, en eksiksiz dindir; çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymasaydı, bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında tezat olması gerekirdi; çünkü bütün evren kanunlarını yapan Cenab-ı Haktır.”
 • “O, Allahın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir, fakat sonuca kadar O, ölümsüzdür.”
 • “Müslümanlık, aslında en geniş mânasıyla müsamahalı ve çağdaş bir dindir.”
 • “Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla alâkası olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler zamanın yeniliklerine uymayı kâfir olmak sanıyorlar. Asıl küfür, onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı, İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, beyinledir.”
 • “Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 1 =