Ali Şeriati Sözleri: Toplumsal, Din ve Aşka Dair!

Bu sayfamızda İslamı devrimci ruh anlayışıyla sentezleyen İranlı büyük düşünce adamı Ali Şeriati sözlerini bir araya getirdik. 20.yy filozoflarından  Dr. Ali Şeriati’ nin fırtınalı bir yaşam hikayesi var ve bu fırtına sözlerine de yansımış durumda. İşte en güzel Ali Şeriati sözleri…

Ali Şeriati’nin en güzel sözleri şunlardır:

 • “Açlığını gidermek yerine, ellerine Kur’an’ı verip ağlayarak dua etmesini istiyorsak! Kur’anda ki “Adalet ve İslam” ı değil batının misyonerliğini götürmüşüz demektir.”
 • “Aslında kadın İslâm’ın olmadığı biz hurafeci erkeklerin dokuduğu kafesten kaçıyor.”
 • “Asıl tehlikeli düşman, ‘İslam adaleti’ kılığını kuşanan zalimdir.”
 • “Bir toplumda ne kadar çok kutsallık varsa; bilin ki arkasında o kadar çok zulüm vardır. İnsanı ve insanlığı kutsal saymayan toplumlar zulümle boğulurlar.”
 • “Ben her biçimiyle kapitalizmi faiz olarak kabul ediyorum ama molla onu bir şekilde ‘İslamileştirmek’ ve payını da almak istiyor.”
 • “Camide olup ayakkabılarımı düşünmektense, yolda yürüyüp Allah’ı düşünmeyi tercih ederim…”
 • “Ve sen ey oğlum! Hiçbir diktatörün elinde tutsak olmak istemiyorsan, sadece bir şey yap:  Oku, oku, oku!”
 • “Zalim hükümet, kaplandan daha acımasızdır.”
 • “Eğer düşünemeyip eleştiremiyorsak mezarlıktaki ölülerden ne farkımız kalır?”
 • “İnsanlığı çıplak olana hiçbir ahlâk kuralını giydiremezsin.”
 • “Düşünme, itaat et” diyenlere değil, “Düşün, Sor, Sorgula” diyene kulak verin!”
 • “Hem onlar, hem de biz adalete inanıyoruz. Fakat onların adaleti hakim sınıfın adaleti, bizim adaletimiz ise mahkûm sınıfın adaleti…”
 • “Allahım! Alimlerimize mes’uliyet, dindarlarımıza din, aydınlarımıza iman, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur ver.”
 • “Sonradan ilahi adalet diye adaleti göklere çıkardılar ki; yeryüzünde ondan söz edilmesin.”
 • “Okuyan okuduğunu anlamıyor. Dinleyen dinlediğini anlamıyor. Geriye ne kalıyor? Hafızın sesi güzel mi?”
 • “Kur’an ehlini Kur’an’ı ciltleyen ve öpenler olarak görüyorlar. Onlar Kur’an’a yabancıdırlar. Kur’an cilt, kağıt, mürekkep, isim değildir!  Kur’an ruh, hakikat, fikir, amel, sorumluluk ve cihattır!”
 • “Eğer din ölümden önce bir işe yaramazsa, ölümden sonra hiç bir işe yaramayacaktır.”
 • “Eğer bir din yetimi korumuyor, mazlumun sesi olmuyorsa yalandır ve afyondur.”
 • “Bugün mezhep diye diye, kan diye diye, toprak diye diye, onun muhalifi, bunun yandaşı diye diye param parça edildik.”
 • “Kitleler paraya ve sömürüye teslimiyete mecbur edildiklerinde onların aynı zamanda dinle uyuşturulmaları gerekecektir.”
 • “Asr-ı saadet döneminde, din ile adalet eşdeğerdi. Ama sonradan ilahi adalet diye adaleti göklere çıkardılar ki, yeryüzünde ondan söz edilmesin. Bunu söyleyenler, dinin afyon tüccarlarıydı.”
 • “Bir kere toplumun fikri seviyesi ve bakış açısı geriledi mi; artık dindarı dinsizi, aydını gericisi, alimi cahili arasında fark kalmaz.”
 • “Eleştirinin olmadığı yerde, putçuluk başlar.”
 • “Önce dini âdetleştirdiler, ardından âdetlere din diye sarıldılar.”
 • “İnsan kalmak, uğrunda her gün cihat yapmayı gerektirecek kadar zorlaştı.”
 • “Beyefendilerin nasıl düşündüklerini anlayabilmeniz için, önce onların nereden beslendiklerini sormanız gerekir. Nereden besleniyorlarsa oradan düşünüyorlardır, başka türlü olması mümkün değildir.”
 • “Eğer zorbalığa inanırsak insanın Fatiha’sını okumuş oluruz.”
 • “Kendi adına değil, Allah adına!  Siyaset adına değil, hakikat adına!”
 • “Geçmişte ilim öğrenebilmek için yaşıyorlardı, bugün ise yaşamak için ilim öğreniyorlar.”
 • “Bir Müslüman çağının Firavun’unu, Karun’unu, Belam Baur’unu, Muaviye’sini tanımadığı sürece ‘uyuyor’ demektir.”
 • “İnsan, malı ve parayı üretir. Ardından mal ve para insanı, eşya kılar. Ardından insan parayı kendisi için satmaz da kendisini para için kolayca satar.”
 • “Tarih boyunca din, dinsizliğe karşı değil; bilakis her zaman dine karşı savaşmıştır.”
 • “Öyle bir zaman gelecek ki, toz konduramadıkları, kirden görünmemeye başlayacak!”
 • “Ey insanlar! Görüyorum ki;  evleriniz Rum Kayseri’nin evlerine, lükse hayranlığınız Muaviye tutumuna, servet peşinde koşmanız Karun’un anlayışına, saltanatınız yaşayışınız sefihlerin yaşayışına benziyor. Allah için söyleyin bana ümmet-i Muhammed’den olanlar nerede?”
 • “Toplum değişiyor, insanlar değişiyor, dünya değişiyor. Kalıplaşmış düşünceler değişmiyor!”
 • “Köle huylu biri köpeklerden alçaktır. Köpeğin köpeğe eğildiğini görmedim.”
 • “Artık taştan ve tahtadan putlar yok. Fikirden, metaadan, et ve kemikten putlar var.”
 • “Düşünüyorum o halde varım değil! Başkaldırıyorum o halde varım demeliyiz. Çünkü her düşünen başkaldırmaz; ama her başkaldıran muhakkak ki düşünmüştür.”
 • “Psikolojinin genel bir ilkesi vardır. Bedevi toplum ve zihniyetler dış görünüşe ve gösterişe daha düşkün olurlar.”
 • “Kuran’ı uyanıkken terk edip, yatarken başlarının üstüne asarak uyuduklarından beri, görüyorsun ki sesi yalnızca mezarlıklardan duyulmaktadır!”
 • “İslam; inanç ve eylemden oluşan devrimci aşamada en büyük birlik hareketiydi. Güce dönüştükten sonra en kutsal maske oldu.”
 • “Haram lokma yerken besmele çekenlerden tiksindim.”
 • “Kişiliksiz, soysuz, uşak ruhlu ve mayasız bir birey, daima ruhsal eksikliğini yakınlaşma, dalkavukluk ve taklitle doldurur.”
 • “Allah’ım! Bana yenilgide çabalama, umutsuzlukta sabretme, yoldaşsız yürüme, silahsız savaşma, ödülsüz çalışma, dünyasız din, isimsiz yücelik, ekmeksiz hizmet, riyasız iman, gösterişsiz iyilik, hevessiz aşk, ve halkın kalabalığı arasında yalnızlık nasip et.”
 • “İnsan, hayasızlık ve rezillikte bütün varlıklardan daha ileri bir yeteneğe sahiptir.”
 • “Gökte Allah’ın birliğini savunuyorsunuz, yerde toplumun birliğini savunmuyorsunuz. Gökte parçalanmış tanrılar yok, bir tane Allah var diyorsunuz; ama görüşünüzü yere indirdiğiniz zaman, bir sürü sınıf oluşturuyorsunuz.”
 • “Putperestlik, heykele tapmak değildir; yakuttan, hurmadan, tahtadan, hamurdan yapılan bir heykele ibadet etmek değildir. Putperestlik, sosyal durumu tanrılar ve din aracılığıyla meşrulaştırmaktan ibarettir.”
 • “Derler ki; Kadın evde oturup çocuk terbiye etmelidir. İlginçtir, ilim ve marifetten habersiz bir insan; evlat terbiye edebilir mi?”
 • “Kur’an her zaman şunu tekrar eder ki tarihte yok olmaya mahkum olan bütün kavimlerin ve toplumların helak olma sebebi kendi kendilerine zulmetmeleridir.”
 • “Ey güçlü Rabbim! Adalet, eşitlik istemek için ayaklanan kullarını öldürenler hâlâ yeryüzünde egemendirler. Müjdelediğin azabı onlara ulaştır!”
 • “Modern insan, medeni değil; tüketim biçimi değişmiş bir bedevidir.”
 • “Kuran’ın ilk emri “Oku” dur, “İşit” değil.”
 • “İnsan öldürmek için makina üretilen bir dünyada savaş bitmez…”
 • “Kıyamet, kişinin kendi elleriyle yaptıklarına baktığı gündür.”
 • “Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun.”
 • “Fakirlik yemeksiz geçirilen bir gece değildir. Fakirlik düşünmeden geçirilen bir gecedir.”
 • “Ne kadar çirkindir ve kötüdür, esir bir insanın kulağına özgürlük şarkıları söylemek.”
 • “Dünyanın başına dünyada gözü olmayanlar geçmelidir.”
 • “İslam’ın temeli güzel ahlak; güzel ahlâkın harcı ise adalettir.”
 • “Bir kelimenin gönülde ve kalpte açtığı yara, bazen bir top mermisinin açtığı çukurdan daha derin ve daha büyüktür.”
 • “Dua; çirkinlik, alçaklık, ayıp ve ihanet gibi lekeleri yıkayıp temizleyen bir madde değildir.”
 • “Ölen mazlum için yükselmesi gereken feryadımız tükenmişse, haksızlığa karşı sıkılan yumruklarımız gevşemişse, açları doyuramayan ellerimiz doymak bilmeyen nefislerimizin hizmetine girmişse varsın batalım, yok olalım!”
 • “Şimdiki köleler taksitle yaşayıp borçlu ölüyor.”
 • “Yeryüzüne şöyle bir bakınız. Orada, insanı aç, sefil ve perişan göreceksiniz. Orada, doğulu, uzakdoğulu, ortadoğulu çocukların kanları üzerine yükseltilen bir Amerika uygarlığı göreceksiniz.”
 • “Düşünebilen kimse, kendi toplumsal ve kültürel gerçeklerine uygun bir dünya görüşüne sahip olabilen insandır.”
 • “Bu dinin peygamberi, kendisini Zerdüşt, Mani, Mazdek ve Konfüçyüs gibi saraylara atmak için ortaya çıkmadı. Sarayın şairleri, nedimleri ve efendileri arasında oturmak için gelmedi. Orayı yıkmak, viran etmek için geldi.”
 • “Eğer bir yerde yangın varken biri seni ibadet etmeye çağırıyorsa bil ki bu bir hainin davetidir.”
 • “Cinsellikten bir ahlâkî vicdan ve hukuki sistem yarattılar. Ardından “şehvetten” müteşekkil bir tapınma, dua, ibadet ve ubudiyyet mabedi bina ettiler. Bu mabedin eşiğinde kesilen ilk kurban da “kadın” oldu.”
 • “Küçük yere gelmiş büyük adamlardan korkmayın, büyük yerlere gelmiş küçük adamlardan korkun.”
 • “Din paradan beslendiği sürece gayet tabi paranın hizmetçisi olacaktır. Halkın değil, hakikatin hiç değil.”
 • “En şaşalı otellerde kalarak, en pahalı turlarla yolculuk yaparak ve bir milyon Müslüman arasında hepsinden daha seçkin ve daha ayrıcalıklı olarak mutlu bir hac ibadeti İfa eden kişi, inançta İbrahim, davranışta Nemrut gibidir…”
 • “Dünyadaki sömürü çarklarını, sömürenler değil, sömürülenler çevirmektedir.”
 • “Dik durmak ve her esen rüzgara kapılmamak, benim dinimin özüdür. Bu dinin takipçileri ise oldukça azdır.”
 • “Serbest kapitalist hükümetlerde ve batılı liberal burjuvazilerde sahte oyları seçmen sandıklarına gizlice koymuyorlar, bilinçsiz seçmenlerin kafalarının içine koyuyorlar.”
 • “Bu zamanda bizim inanmaya değil bilmeye ihtiyacımız var. Evet, önce neye inanmış olduğumuzu bilmemiz lazım.”
 • “Ölenler Hüseyin’in yaptığını yaptılar. Kalanlar Zeyneb’in yaptığını yapsınlar. İkisini de yapmayanlara Yezid’in yaptığı düşer.”
 • “Okuyun” diyor, okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor.”
 • “Güç, sürekli karşısında itaat eden birine ihtiyaç duyar.”
 • “Biz hep zaferi zaferde görüyor ve tanıyoruz. Ama Hz.Ali bize çok büyük bir ders veriyor; o da yenilgideki zaferdir.”
 • “Zulmeden dindardan daha kötüsü, zalim ‘bizdendir’ diye susan dindardır.”
 • “Açlığın haykırdığı bir yerde, ruhani sofradan söz etmek, sadece maddi hayatta değil, ruhani maneviyatçılığa da ihanettir.”
 • “Allah seni bana vermekle bana vermediklerini telafi etmiştir.”
 • “Evet, dostlarım, aşk diye bir şey yok. Aşkı inşa etmek gerekir. Aşk bulunabilecek bir şey değildir. Aşk bir sanattır. Onu öğrenmek ve yaratmak gerekir. Aşk, iki usta elin okşamalarıyla ortaya çıkan bir melodidir. Aşk iki yabancı arasında ortaya çıkan ve bu iki yabancıyı birbirine çeken bir olgu değildir. Aşk birbirine aşina iki şairin tek bir ağızdan söylediği gazeldir.”
 • “Aşk ferman ettiğinde, imkansız teslimiyet başını öne eğer.”
 • “Aşk ise her şeyi bir amaç uğruna elden çıkarmak ve karşılığında hiçbir şey, hiçbir ödül istememektir.”
 • “Aşk, denizin içinde boğulmaktır Oysa sevgi, denizin içinde yüzmektir.”
 • “İman ne kadar gizliyse o kadar halis, aşk ne kadar gizlilik perdesi altında saklıysa o kadar temiz olur.”
 • “Aşk, tat aramaktır. Oysa  sevgi, sığınak aramaktır. Aşk, aç bir düşkünün yemek yiyişidir. Oysa sevgi, yabancı bir ülkede dildaş bulmaktır.”
 • “Tanımak değerli ve tesirlidir. Aşk ve iman; içinde ‘tanımak ve seçmek’ olgularını muhteva etmiyorsa anlamsızdır.”
 • “Aşk, görme engelli bir coşku, görmezlikten kaynaklanan bir bağdır.”
 • “Aşk, kendinden yanadır, bencildir. Oysa sevgi, sevilenden yanadır.”
 • “Aşk niçinsiz bir eylemdir.”
 • “Ey, hayatımın yalnızlık yurdunun parlak mumu olan. Sevgi ve muhabbet dolu gözlerine kurban olayım.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

twelve − 8 =